"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
മന്ത്രങ്ങള്‍ | ഹൈന്ദവം

മന്ത്രങ്ങള്‍

അജ്ഞാതമായ ദിവ്യലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ധ്വനിയെ "മന്ത്രം" എന്നുപറയുന്നു. മന്ത്രങ്ങളില്‍ ശ്രേഷ്ഠമായവ സര്‍വ്വേശ്വരനാമ മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈശ്വരനാമത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് ആദിശബ്ദമായി അറിയപ്പെടുന്ന "ഓംകാരം" അല്ലെങ്കില്‍ "പ്രണവ" മാണെന്നുള്ള മഹര്‍ഷിമാരുടെ ദര്‍ശനം ഹൈന്ദവ സംസ്കൃതിയുടെ മൂലപ്രമാണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്

പ്രണവം (ഓം)

ഗായത്രീമന്ത്രം

സുദര്‍ശന മന്ത്രം

ശിവമാലാമന്ത്രം

ഗണേശ ദ്വാദശമന്ത്രം

മഹാലക്ഷ്മീ മന്ത്രം

ശനീശ്വരശാന്തി മന്ത്രം

സൂര്യശാന്തി മന്ത്രം

ചില ശത്രുസംഹാരമന്ത്രങ്ങള്‍:

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഗായത്രികള്‍

സന്താന ഗോപാലമന്ത്രം

ആയുര്‍ഗോപാലമന്ത്രം

വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രം

ഹയഗ്രീവ ഗോപാല മന്ത്രം

മഹാബല ഗോപാലമന്ത്രം

രാജഗോപാലമന്ത്രം

ആദിത്യഹൃദയം

ഗായത്രി മന്ത്രം

ശ്രീസൂക്തം

പുരുഷസൂക്തം

ശൈവമന്ത്രവും ശൈവമാലാ മന്ത്രവും: