"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
പുരാണങ്ങള്‍ | ഹൈന്ദവം

പുരാണങ്ങള്‍

പുരാണങ്ങൾ - മുഖവുര

ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

യുഗം

ദശാവതാരങ്ങള്‍

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ

വിദുരർ

ശ്രീകൃഷ്ണജീവിതം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം

കലിയുഗം

ദ്വാപരയുഗം

ത്രേതായുഗം

കൃതയുഗം

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

ശിവരാത്രി

ശ്രീരാമന്‍ സീതയെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ?

ശിവലിംഗ മാഹാത്മ്യം (എന്താണ് ശിവലിംഗം)

ഹനുമാൻ

ശിവശക്തിയുടെ ദശാവതാരങ്ങൾ

അംബരീഷ മഹാരാജാവും സുദര്‍ശന ചക്രവും

മൃതസജ്ജീവനീ മന്ത്രം

അഭിമന്യു

ശീലാവതി

ദുര്യോധനൻ

അപ്സരസ്സ്

ച്യവനൻ

അർജ്ജുനൻ

കര്‍ണ്ണന്‍

ചിത്രഗുപ്തൻ

കൃഷ്ണഗാഥ

ത്രിമൂർത്തികൾ

നഹുഷൻ

പാലാഴിമഥനം

വേദവ്യാസൻ

ബലരാമന്‍

മാഹിഷ്മതി

അത്രി

പ്രജാപതിയുടെ ലോകസൃഷ്ടി

മിഥില

പ്രാഗ്‌ജ്യോതിഷ

അനസൂയ

അർദ്ധനാരീശ്വരൻ

അഗ്നിദേവൻ

ഇന്ദ്രധ്വജം

മഹിഷാസുരൻ

അംഗിരസ്സ്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഗംഗയുടെ മാഹാത്മ്യം

പത്മവ്യൂഹം - ചക്രവ്യൂഹം

നരകം

അർജ്ജുനപത്ത്

ഗരുഡന്‍