"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഗാനശേഖരം | ഹൈന്ദവം

ഗാനശേഖരം

ദേശീയഗാനം

വന്ദേ മാതരം

ഏകാത്മതാമന്ത്രം

നമസ്തേ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമേ

പരമ പവിത്രമതാമീ മണ്ണില്‍....

സത്യയുഗപ്പോന്‍പുലരി വിടര്‍ത്തും

നമസ്‌കരിപ്പൂ ഭാരതമങ്ങേ

ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ
**********************

അധരം മധുരം വദനം മധുരം

അഞ്ജന ശ്രീധരാ

ഒരു നേരമെങ്കിലും

അണിവാക ചാര്‍ത്തില്‍

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ പവിഴാധരം

നീയെന്നേ ഗായകനാക്കീ

ഗുരുവായൂരപ്പാ

പാലാഴിവെണ്‍‌തിര

ഹരി കാമ്പോജി രാഗം

അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി

രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ

എന്തേ നീ കണ്ണാ

അഷ്ടമിരോഹിണി

കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍

ഒരു പിടി അവിലുമായ്

എന്ന തവം

കണികാണും നേരം

രാധേ പിണക്കമാണോ

മാധവാ

ഇന്ദീവരദളനയനാ

നവകാഭിഷേകം

എന്നുണ്ണിക്കണ്ണാ

ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു

കൈതൊഴാം

ആലിന്റെ കൊമ്പത്ത്

കനവെല്ലാം നിനവാക്കും

വാതാലയേശന്‍റെ

കണ്ണനെ കാണാത്ത

ഗുരുവായൂരമ്പലം

ഗുരുവായൂരില്‍ വന്നെത്തു

ഹൃദയമിടക്കയാക്കി

ഹരികൃഷ്ണാ

നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണാ

ഒരു മയില്‍പ്പീലിയായ്

രാധേ പറഞ്ഞാലും

അഗ്രേപശ്യാമി

അമ്പലപ്പുഴയിലെന്‍

ധീരസമീരേ

എന്നുള്ളില്‍ മിന്നുന്ന

ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര

അഞ്ചുവിളക്കെടുക്കാം

കൃഷ്ണാ സുകൃത കൃപാനിധേ

രാധാ മാധവ ഗോപാലാ

മനസ്സില്‍ നിത്യം

വേദങ്ങള്‍ മീളാന്‍

ആശ്രിതവത്സലനേ

കണ്ണില്‍ ഉറക്കം

കേശാദിപാദം

കണ്ണനു നേദിക്കാന്‍