"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ബുധനാഴ്ച വ്രതം | ഹൈന്ദവം

ബുധനാഴ്ച വ്രതം

ബുധനും , സരസ്വതിയ്ക്കും പ്രീതിയുള്ള ദിനമാണ് ബുധനാഴ്ച . പ്രഭാതസ്നാനം, നവഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനം, ബുധപൂജ ഇവ നടത്തുക. മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലോ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിലോ ദര്‍ശനം നടത്തി തുളസിമാല വഴിപാടായി നല്‍കുന്നതും മോക്ഷദായകമാണ്. ഒരിക്കലൂണ്. രാത്രി ലഘുഭക്ഷണം - പൂര്‍ണ ഉപവാസമായാല്‍ ശ്രേഷ്ഠം. ബുധദശാദോഷപരിഹാരം, സര്‍വാഭീഷ്ടസിദ്ധി ഇവ ഫലശ്രുതിയില്‍ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുന്നതും സരസ്വതി കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആലപിക്കുന്നതും ഉത്തമം . പച്ച നിറത്തിലുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു . വിദ്യാരംഭത്തിനും ബുധന്‍ നല്ല ദിവസമാണ് . വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ വ്രതം ആണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്