"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അന്യസംസ്ഥാനക്ഷേത്രങ്ങൾ | ഹൈന്ദവം

അന്യസംസ്ഥാനക്ഷേത്രങ്ങൾ

അമർനാഥ് ഗുഹാക്ഷേത്രം

ഉഡുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

കാശി വിശ്വനാഥക്ഷേത്രം

കാളഹസ്തി എന്ന ദക്ഷിണകൈലാസം

കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം

കുമാരകോവില്‍. ക്ഷേത്രം വേളിമല

കൈലാസ മഹാത്മ്യം

കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം

കൊല്ലംകോട്‌ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രം

കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബികാ ക്ഷേത്രം

ചെന്നകേശവ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം

തിരുത്തണി മുരുകന്‍ ആര്‍ക്കോണം

തിരുപ്പതി ശ്രീവെങ്കടേശ്വരക്ഷേത്രം

തിരുപ്രംകുണ്ഡ്രം ഗുഹാക്ഷേത്രം

തിരുച്ചെന്തൂര്‍ ബാലമുരുക ക്ഷേത്രം

ദേവി കന്യാകുമാരി

പഴമുതിര്‍ച്ചോലൈ മധുര

പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രം

പുരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം

ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രം

ബൃഹദ്ദേശ്വര ക്ഷേത്രം

ബ്രഹ്മഘട്ട് എന്ന ബൈത്തൂര്‍

മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം

മഹാകാലേശ്വർ ക്ഷേത്രം

മൂന്നാം പടൈവീട് പഴനി

ലക്ഷ്മിനാരായണ മന്ദിർ

ലിംഗരാജ ക്ഷേത്രം

ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രം

സ്തംഭേശ്വര്‍ മഹാദേവന്‍

സോംനാഥ് ക്ഷേത്രം

സ്വാമിമലൈ ക്ഷേത്രം കുംഭകോണം