"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ആരോഗ്യം | ഹൈന്ദവം

ആരോഗ്യം

രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ആരോഗ്യം എന്നു പറയുന്നത്. ആരോഗ്യം ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധി മാത്രമല്ല, മനസ്സിന്റെ പ്രസന്നത കൂടിയാണ്.
ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങള്‍ അനുനിമിഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുതിയവ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ അനസ്യൂതം തുടരുന്നതിനാല്‍ ശരീരകോശങ്ങളില്‍ ജൈവമാലിന്യങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടാന്‍ ഇടവരുന്നു. രോഗാവസ്ഥമൂലവും മാലിന്യം ഉണ്ടാവാം. ഈ മാലിന്യങ്ങള്‍ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശരീരകോശങ്ങളെ ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമായി നിലനിര്‍ത്തേണ്ടത് ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ മാലിന്യനിര്‍മാര്‍ജനം മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.