"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ദേവപ്രശ്നം | ഹൈന്ദവം

ദേവപ്രശ്നം

ജ്യോതിഷ സംബന്ധിയായ ഒരു അനുഷ്ഠാനം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദേവസാന്നിധ്യത്തിനു ഹാനികരമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായി നടത്തുന്ന 'പ്രശ്നം വയ്ക്കൽ‍' ആണിത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ അപമൃതികൾ ഉണ്ടാവുക, ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് തുടർച്ചയായി ദുരിതങ്ങൾ പെരുകുക, പൂജാദികർമങ്ങൾക്ക് അകാരണമായി വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, കവർച്ച തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനായി ദേവപ്രശ്നം നടത്തും. ക്ഷേത്ര നവീകരണത്തിനു മുന്നോടിയായും ദേവപ്രശ്നം നടത്താറുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ദേവന് അഹിതമായതു വല്ലതും ദേവാലയത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായോ ദേവാലയത്തിൽ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ദേവനു ഹിതമായവയാണോ എന്നറിയുന്നതിനായോ ആണ് ദേവപ്രശ്നം നടത്തുന്നത്.