"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേവതകൾ | ഹൈന്ദവം

ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേവതകൾ

ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേവതകളും അതിലുള്ള ഫലങ്ങളും

ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ പാതിരാപ്പൂ ചൂടാനായി ദശപുഷ്പം അന്വേഷിച്ചുപോകാറുണ്ട്. അഷ്ടമംഗലദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ദശപുഷ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'ശ്രീ ഭഗവതി അകത്ത്' എന്ന ചടങ്ങുകളിലും (പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍) ദശപുഷ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പള്ളിവേട്ട കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തും ദശപുഷ്പം മാലയായും മറ്റ് ചടങ്ങുകള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സര്‍വ്വകാര്യസിദ്ധിക്കായി ദശപുഷ്പം മാലയായി ഏത് ദേവനും ചാര്‍ത്താവുന്നതുമാകുന്നു. പക്ഷേ, ലഭ്യതയുടെ കുറവാണ് ഇതില്‍ നിന്നും ഭക്തരെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നത്.