"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഉപദേവതകള്‍ | ഹൈന്ദവം

ഉപദേവതകള്‍

അശ്വതി - ഗണപതി
ഭരണി - മഹാലക്ഷ്മി
കാര്‍ത്തിക - ശിവന്‍
രോഹിണി - ദുര്‍ഗ്ഗ ദേവി
മകയിരം - സുബ്രമണ്യന്‍,ഭദ്രകാളി
തിരുവാതിര - സര്‍പ്പം
പുണര്‍തം - മഹാവിഷ്ണു
പൂയം - ശാസ്താവ്
ആയില്യം - ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, സരസ്വതി ദേവി
മകം - ഗണപതി
പൂരം - മഹാലക്ഷ്മി
ഉത്രം - ശിവന്‍
അത്തം - ദുര്‍ഗാദേവി
ചിത്തിര - ഭദ്രകാളി,സുബ്രമണ്യന്‍
ചോതി - സര്‍പ്പം
വിശാഖം - മഹാവിഷ്ണു
അനിഴം - ശാസ്താവ്
കേട്ട - ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, സരസ്വതി
മൂലം - ഗണപതി
പൂരാടം - മഹാലക്ഷ്മി
ഉത്രാടം - ശിവന്‍
തിരുവോണം - ദുര്‍ഗ്ഗ ദേവി
അവിട്ടം - സുബ്രമണ്യന്‍,ഭദ്രകാളി
ചതയം - സര്‍പ്പങ്ങള്‍
പൂരുരുട്ടാതി - വ്യാഴം
ഉതൃട്ടാതി - ശാസ്താവ്
രേവതി - ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, സരസ്വതി