"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
താഴൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

താഴൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം

പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ നിന്നും 4.5 കിമി തെക്കു മാറി താഴൂർ ഗ്രാമത്തിൽ അച്ഛൻകോവിലാറിന്റ്റെ തീരത്തു നിലകൊള്ളുന്ന ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രമാണു താഴൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രം. എല്ലാ വർഷവും മലയാളമാസം കുംഭത്തിലെ ഭരണി ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ പടയണി നടക്കുന്നു. താഴൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ് എല്ലാ വർഷവും മലയാളമാസം കുംഭം മുതൽ മേടമാസത്തിലെ വിഷു വരെയാണു.കൊടുംതറ,പ്രമാടം,മുള്ളനികാട്,വള്ളികോട്,വാഴമുട്ടം മുതലായ സ്ഥലങളിലെ ഭവനങളീൽ പറയ്ക്കെഴുന്നെള്ളിപ്പ് എത്തിചേരുന്നു. പരമ്പരാഗത വിശ്വാസപ്രകാരം താഴൂർ ഭഗവതി കൊടുംതറ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടേയും വലംചുഴി ഭുവനേസശ്വരി ദേവിയുടേയും സഹോദരിയാണു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.