"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം | ഹൈന്ദവം

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം

വാസുദേവസുതം ദേവം
കംസചാണുരമര്‍ദ്ദനം
ദേവകീപരമാനന്ദം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

അതസീപുഷ്പ്പസങ്കാശം
ഹാരനൂപുരശോഭിതം
രത്നകങ്കണകേയൂരം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

കുടിലാളകസംയുക്തം
പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനിഭാനനം
വിലസത്ക്കുണ്ഡലധര൦
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

മന്ദാരഗന്ധസംയുക്തം
ചാരുഹാസം ചതുര്‍ഭുജം
ബഹിപിഞ്ച്ഛാവചൂഡാ൦ഗ൦
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

ഉത്ഫുല്ലപദ്മപത്രാക്ഷം
നീലജീമുതനന്നിഭം
യാദവാനാം ശിരോരത്നം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

രുഗ്മിണീകേളിസംയുക്തം
പീതാംബരസുശോഭിതാം
അവാപ്തതുളസീഗന്ധം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

ഗോപികാനാം കുചദ്വന്ദ്വ-
കുങ്കുമാങ്കിതവക്ഷസം
ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസ൦
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

ശ്രീവല്‍സാങ്കം മഹോരസ്കം
വനമാലാവിരാജിതം
ശംഖചക്രധരം ദേവം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും

കൃഷ്ണാഷ്ടകമിത൦ പുണ്യം
പ്രാതുരുത്ഥായ യഃ പഠേത്
കോടിജന്മകൃതം പാപം
സ്മരണാത് തസ്യ നശ്യതി