"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ചന്ദ്രശേഖരാഷ്ടകം | ഹൈന്ദവം

ചന്ദ്രശേഖരാഷ്ടകം

രത്നസാനുശരാസനം രജതാദ്രിശൃങ്ഗനികേതനം
സിഞ്ജിനീകൃതപന്നഗേശ്വരമച്യുതാനനസായകം
ക്ഷിപ്രദഘ്തപുരത്രയം ത്രിദിവാലയൈരഭിവന്ദിതം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

പഞ്ചപാദപപുഷ്പഗന്ധപദാമ്ബുജദ്വയശോഭിതം
ഭാലലോചനജാതപാവകദഗ്ധമന്മഥവിഗ്രഹം
ഭസ്മദിഗ്ധകളേവരം ഭവനാശനം ഭവമവ്യയം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

മത്തവാരണമുഖ്യചര്മകൃതോത്തരീമനോഹരം
പങ്കജാസനപദ്മലോചനപുജിതാങ്ഘ്രിസരോരുഹം
ദേവസിന്ധുതരംഗശീകര സിക്തശുഭ്രജടാധരം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

യക്ഷരാജസഖം ഭഗാക്ഷഹരം ഭുജങ്ഗവിഭൂഷണം
ശൈലരാജസുതാ പരിഷ്കൃത ചാരുവാമകളേവരം
ക്ഷ്വേഡനീലഗലം പരശ്വധധാരിണം മൃഗധാരിണം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

കുണ്ഡലീകൃതകുണ്ഡലേശ്വരകുണ്ഡലം വൃഷവാഹനം
നാരദാദിമുനീശ്വരസ്തുതവൈഭവം ഭുവനേശ്വരമ്
അന്ധകാന്ധകാമാ ശ്രിതാ മരപാദപം ശമനാന്തകം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

ഭഷജം ഭവരോഗിണാമഖിലാപദാമപഹാരിണം
ദക്ഷയജ്ഞര്വിനാശനം ത്രിഗുണാത്മകം ത്രിവിലോചനമ്
ഭുക്തിമുക്തഫലപ്രദം സകലാഘസങ്ഘനിവര്ഹനം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

ഭക്ത വത്സലമചിഞ്തം നിധിമക്ഷയം ഹരിദമ്വരം
സര്വഭൂതപതിം പരാത്പര പ്രമേയമനുത്തമമ്
സോമവാരിജ ഭൂഹുതാശനസോമപാനിലഖാകൃതിം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

വിശ്വസൃഷ്ടിവിധാലിനം പുനരേവ പാലനതത്പരം
സംഹരന്തമപി പ്രപഞ്ചമ ശേഷലോകനിവാസിനമ്
ക്രിഡയന്തമഹര്നിശം ഗണനാഥയൂഥ സമന്വിതം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ

മൃത്യുഭീതമൃകണ്ഡസൂനുകൃതസ്തവ ശിവ സന്നിധൌ
യത്ര കുത്ര ച പഠേന്നഹി തസ്യ മൃത്യുഭയം ഭവേത്
പൂര്ണമായുരരോഗിതാമഖിലാഥ സമ്പദമാദരം
ചന്ദ്രശേഖര ഏവ തസ്യ ദദാതി മുക്തിമയത്നതഃ