"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അയ്യപ്പപഞ്ചാക്ഷരകീര്‍ത്തനം | ഹൈന്ദവം

അയ്യപ്പപഞ്ചാക്ഷരകീര്‍ത്തനം

(ന) നന്മമേലില്‍ വരുവതിനായ്‌
നിര്‍മ്മലാ! നിന്നെ സേവ ചെയ്‌തീടുന്നു
സമ്മതം മമ വന്നു തുണയ്‌ക്കണം
ഹരിഹരപുത്രനയ്യപ്പാ പാഹി മാം

(മ) മന്നിലിന്നു മഹാഗിരി തന്നില-
ത്യുന്നതമാം ശബരിമല തന്നില്‍
സേവിച്ചീടും ജനങ്ങളെയൊക്കെയും
പാലിച്ചീടുക സ്വാമി നിലവയ്യാ!

(ശി) ശിവസ്‌തുത! ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള മാലൊക്കെയും
തിരുവടിതന്നെ തീര്‍ത്തു രക്ഷിക്കണം
കരുണാവാരിധേ! കാത്തിടേണം തവ
തിരുമലരടി വന്ദേ നിലവയ്യാ!

(വ) വരണം ഞങ്ങള്‍ക്കു സമ്പത്തു മേല്‌ക്കുമേല്‍
തരണം സന്തതിയുമടിയങ്ങള്‍ക്ക്‌
പലഗുണങ്ങള്‍ ശരീരസൗഖ്യങ്ങളും
വരണമേ നിത്യം സ്വാമി നിലവയ്യാ!

(യ) എപ്പോഴും തവ പാദങ്ങളല്ലാതെ
മടൊരു മനസ്സില്ലാ കൃപാനിധേ
തൃക്കണ്‍പാര്‍ക്കണം ഞങ്ങളെ നിത്യവും
വിഷ്‌ണുനന്ദന! സ്വാമി നിലവയ്യാ!