"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ദശാവതാര സ്‌തോത്രം | ഹൈന്ദവം

ദശാവതാര സ്‌തോത്രം

യാ ത്വരാ ജലസഞ്ചാരേ യാ ത്വരാ വേദരക്ഷണേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ മന്ദരോദ്ധാരേ യാ ത്വരാ ദേവ രക്ഷണേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ ക്രോഡവേഷസ്യ വിധൃതൗ ഭൂസമൂദ്ധൃതൗ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ ചാന്ത്രമാലായാ: ധാരണേ പോതരക്ഷണേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ വടുവേഷസ്യ ധാരണേ ബലിബന്ധനേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ രാജഹനനേ യാ ത്വരാ വാക്യരക്ഷണേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ രക്ഷോഹനനേ യാ ത്വരാ ഭ്രാതൃപാലനേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ കപിരാജസ്യ പോഷണേ സേതുബന്ധനേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ ഗോപകന്യാനാം രക്ഷണേ കംസമാരണേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ ഭൈഷ്‌മിഹരണേ യാ ത്വരാ രുഗ്മിബന്ധനേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ ബുദ്ധസിദ്ധാന്തകഥനേ ബുധമോഹനേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
യാ ത്വരാ തുരഗാരോഹേ യാ ത്വരാ മ്ലേച്‌ഛമാരണേ
മയ്യാര്‍ത്തേ കരുണാമൂര്‍ത്തേ സാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹരേ!
സത്യവ്രതാര്യപുത്രേണ ഭക്‌തികോ നിരണേരിദം
ദശാവതാരസ്‌തവകം വദന്‍ മോക്ഷമവാപ്‌നുയാല്‍