"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
സത്യയുഗപ്പോന്‍പുലരി വിടര്‍ത്തും | ഹൈന്ദവം

സത്യയുഗപ്പോന്‍പുലരി വിടര്‍ത്തും

സത്യയുഗപ്പോന്‍പുലരി വിടര്‍ത്തും
നിത്യ തപസികലല്ലോ നാം
മര്‍ത്യകുലതിന്നമൃതം. പകരും
മംഗളതേജസ്സ്‌ അല്ലോ നാം

ഏതൊ ദുര്‍ദ്ദിന ഭീതിയുഴലാന്‍
ദൈവം നമ്മെ വിധിച്ചില്ല
ചേതന തന്‍ നിജ രൂപം
നാമെന്നല്ലോ വരബലമേകിയവന്
(മര്‍ത്യ)

മണ്ണ്‌ രുവയവരല്ലാ വെറുതെ
മണ്ണായ് തീരേണ്ടവരല്ല
വിണ്ണില്‍ നന്മകലുടല്‍പ‌ുണ്ടവര്‍
ഈശ്വരശക്തി സ്വരു‌പങ്ങള്‍
(മര്‍ത്യ)

പോര്‍ വിട്ടോടിയതല്ല
നമ്മുടെ വീര പുരാതന ചരിതങ്ങള്‍
തേര് തെളിച്ചടരാടി നമ്മള്‍
ദേവര്‍ക്കായും യുദ്ധങ്ങള്‍
(മര്‍ത്യ)

കാലം കലിതുള്ളി പെരുവെള്ളം
പോലെ കയര്‍ത്തെത്തിടുമ്പോള്‍
തെല്ലും പതറതതിനെ തടയാന്‍
ചിറയായ് തിര്ന്നവരല്ലോ നാം
(മര്‍ത്യ)

പരിക്ഷണത്തിന്‍ യുഗാന്ദരങ്ങളില്‍
അഗ്നിസ്പുടമാര്‍ന്നുള്ളവര്‍ നാം
നിതാന്ത വൈഭവ ഭാവി രചിക്കും
മഹാതപസ്വികലല്ലോ നാം
(മര്‍ത്യ)