"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവി ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവി ക്ഷേത്രം

ഓണാട്ടുകരയിലെ ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവി ക്ഷേത്രം. കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കണ്ടല്ലൂർ വില്ലേജിൽ കായംകുളം കായലിനു സമീപമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക്, മാവേലിക്കര താലൂക്ക്, കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പൊതുവെ ഓണാട്ടുകര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.അതുകൊണ്ട് വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവി ക്ഷേത്രം ഓണാട്ടുകരയിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. കായംകുളത്തിന് പടിഞ്ഞാറായി ഏകദേശം എട്ടു കി.മീ. മാറിയും ഹരിപ്പാടിന് തെക്കായും ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും കായംകുളം രാജ്യത്തിന്റെയും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. കുംഭ ഭരണി ആണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാന ഉത്സവം.