"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കാലടി ശ്രീകൃഷ്ണ‍സ്വാമി ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

കാലടി ശ്രീകൃഷ്ണ‍സ്വാമി ക്ഷേത്രം

ശ്രീശങ്കരന്റെ കുലദേവ ക്ഷേത്രമാണിത് . പെരിയാറിന്റെ പുതിയ ഗതിയിൽ നിന്നും ശങ്കരൻ ഇന്നു കാണുന്ന ശ്രീകോവിലിലേക്കു മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രസിസിദ്ധമായ അച്യുതാഷ്ടകം ചൊല്ലിയത്രേ . മകരമാസത്തിൽ തിരുവോണ നാളിൽ ദക്ഷിണായനത്തിൽ, ഉത്തരായനത്തിലേ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താവൂ എന്ന താന്ത്രിക വിധി നോക്കാതേ ആണ് നട്ത്തിയത് . ശങ്കരന്റെ കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം കാലടിയേ ശങ്കര ജന്മദേശമായി പുറം ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കാണു വഹിച്ചത് . ശ്രീശങ്കരന്റെ അമ്മയുടെ ദേഹദഹനതിന്നു സഹായിച്ച 2 നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളുടെ ഊരാൺ‌മയിലുള്ള കാലടി ദേവസ്വം ആണു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥർ . പ്രബോധസുധാകരത്തിൽ 243 മുതൽ 247 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്രീശങ്കരഭഗവത്പാദരാൽ ഏറെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം. കാലടി ദേവസ്വത്തിന്റെ ഉപക്ഷേത്രമായ കാവിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലെ ആൽ ചുവട്ടിൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ അമ്മയുടെ ദേഹദഹനത്തിന്നു ശേഷം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞു കിടന്നുവെന്നും പിറ്റേന്ന് കാലടി വിട്ടു പോയി എന്നും ആണു ഐതിഹ്യം.