"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
നന്ദനാർ ശിവക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

നന്ദനാർ ശിവക്ഷേത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലുക്കിൽ, കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്തുർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രമാണ് നന്തനാർ ക്ഷേത്രം. ശിവ പ്രതിഷ്ഠക്കൊപ്പം ഭക്തനന്തനാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയും ഉള്ള കേരളത്തിലെ അപൂർവ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് . അമ്പതിയൊന്നു പടികൾ കയറിവേണം നടയ്ക്കൽ എത്താൻ. മലയാളം മാസം ഒന്നാംതിയതികളിൽ രാവിലെ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തിവരുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയും മറ്റു പൂജാദികർമങ്ങളും ചെയ്തുവരുന്നു.