"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
പുത്തൻകാവ് ശ്രീഭഗവതീ ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

പുത്തൻകാവ് ശ്രീഭഗവതീ ക്ഷേത്രം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലിക്കടുത്തുള്ള എളവൂർ ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഹൈന്ദവ ദേവി ക്ഷേത്രമാണ് പുത്തൻക്കാവ് ശ്രീ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം. പ്രശസ്തമായ എളവൂർ തൂക്കം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ 2004ൽ കോടതിയിടപ്പെട്ട് അത് നിർത്തലാക്കി