"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
പഴയന്നൂർ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

പഴയന്നൂർ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം

Pazhayannur Bhagavathi Temple is located at Pazhayannur Thrissur DT in Kerala. It is dedicated to the Goddess Bhagavathi. The ancient Prathista was Lord PALLIPURATHAPPAN (Lord Mahavishnu) the goddess is seated in the Thidappilli. Once the King of Kochi such an ardent devotee of goddess went to Kasi for Darsan. In his advice the goddess decided to go over to Kochi. But enroute, the goddess changed her mind and chose to stay there UNNIYALTHARA (Sreemoola Sthanam). Later a temple was constructed there by the king of Kochi who accepted the goddess as the deity of his dynasty. The main festivals are Arattu, Niramaala, Navarathri Vilakku (temple is illuminated by oil lamps). Everyday begins with the slokas chanted by M.S. Subalakshmi.

“Annapoorne sadapoorne sanakra pranavallabhe
Gnanavairagya siddhyartham bikshamdeheecha paravathy!
Matha cha Paravathee devyo pitha devo maheswaraha
Bandahvaschiva bakthyartham svadesobhuvanthrayam”

Origin & History
*******************

The ancient temple here was known as Pallipurath Mahavishnu temple where the Omnipotent Mahavishnu was being worshipped. The presence of Sr.Bhagavathy is said to have brought here from Kasi by a King of the erstwhile Cochin Dynasty. Firstly Goddess sat in a place called “Elamannu”. Subsequently the Devi continued journey and reached Pazhayannur. The topographical peculiarity, natural vegetation and the inhabitants attracted Devi to sit the Temple near the abode of Mahavishnu. This Temple was known as “Pallipurathappan” Temple. Devi’s presence at Pazhayannur is said to have been occurred in Seventeenth Century. The synopsis and conventional information justify this. Devi resorted a place soon after the entrance where a Banyan tree existed. This place is known as “Sreemoola Sthanam”. After sitting here, Devi gave Darsan in the Thidappally. From that day onwards the Goddess was accepted as guardian deity (“KULA DEIVAM”) of the Kingdom of Cochin. Thus this temple became a connecting link between legend and history. His Higness of Cochin gave all help to develop the Temple. Thereafter the Temple was named as Pazhayannur Bhagavathy Temple.

The amalgamation of Cochin – Travancore took place. The rulers(Kings) accepted Conch Cock & Lamp, the symbol of Bhagavathy as the “ROYAL SYMBOL” of the kingdom. Flying and feeding of Cocks are considered as one of the favourite offerings to Devi for the fulfilment of the wishes and prayers of devotees. When the temple and premises were attacked by enemies Devi took the shape of thousands of Cocks, with long beaks, sharp feat and by creating hard sound, the enemies were defeated . Doing vazhipadu of flying of Cocks & Feeding would help the devotees get rid of evils and enemies. Generally both Devi and Devan are equally powerful here. Hence equal importance is given.

Website : http://www.pazhayannurtemple.com/