"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
രാമായണം പ്രശ്നോത്തരി | ഹൈന്ദവം

രാമായണം പ്രശ്നോത്തരി

1. ബാലകാണ്ഡം
***********************

1.ആദികാവ്യം എന്ന് പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം ഏത് ?
വാത്മീകി രാമായണം

2.ആദി കവി എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മഹര്‍ഷി ആര് ?
വാത്മീകി മഹര്‍ഷി

3.സാധാരണയായി കര്‍ക്കിടക മാസത്തില്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്ന
ഗ്രന്ഥം ഏത് ?
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്

4.അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ആര് ?
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍

5.അധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ആദ്യത്തെ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ പേര്
എന്ത് ?
ബാലകാണ്ഡം

6.അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏതു പദത്തോട്
കൂടിയാണ് ?
ശ്രീരാമാ രാമ! രാമ!

7.അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആര് തമ്മിലുള്ള സംവാദമായിട്ടാണ്
രചിക്കപ്പെട്ടീട്ടുള്ളത് ?

ഉമാമഹേശ്വരന്‍മാര്‍

8.അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം ഏതുഭാഷയിലാണ് ?
സംസ്കൃതം

9.വാത്മീകിക്ക് രാമായണം ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
ശ്രീനാരദമഹര്‍ഷി

10.വാത്മീകിക്ക് ഏതു നദിയില്‍ സ്നാനത്തിനുപോയപ്പോള്‍ ആണ്
കാട്ടാളന്‍ ക്രാൌഞ്ചപക്ഷിയെ വധിച്ചത് കാണാന്‍ ഇടയായത് ?
തമസ്സാനദി

11.വാത്മീകി ആദ്യമായി രചിച്ചശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്
എങ്ങനെയാണു ?
''മാ നിഷാദ ''

12.വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ എത്രകാണ്ഢങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
ഏഴ്

13.വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ എത്രശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
24000

14.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മൂലവംശം ഏതു ?
സൂര്യവംശം

15.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു ?
അജമഹാരാജാവ്

16.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ വാണിരുന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര്
എന്ത് ?
കോസലം

17.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതു ?
അയോധ്യ

18.സൂര്യവംഷത്തിന്‍റെ കുലഗുരു ആര് ?
വസിഷ്ട്ടന്‍

19.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മന്ത്രിമ്മരില്‍ പ്രധാനി ആരായിരുന്നു ?
സുമന്ദ്രന്‍

20.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പത്നിമാര്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
കൌസല്യ, കൈകേകി ,സുമിത്ര

21. ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
ശാന്ത

22.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയായ ശാന്തയെ
വളര്‍ത്തുപുത്രിയായി നല്കിയയത് ആര്‍ക്കായിരുന്നു ?
രോമപാദന്‍

23.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയായ ശാന്തയെ വിവാഹം
ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ?
ഋഷിശൃംഗമഹര്‍ഷി

24.കൈകേകി ഏതു രാജ്യത്തെ രാജാവിന്‍റെ പുത്രിആയിരുന്നു ?
കേകയം

25.പുത്രന്മാര്‍ ഉണ്ടാകനായി ദശരഥമഹാരാജാവ് ഏതു
കര്‍മ്മമാണ് അനുഷ്ട്ടിച്ചത് ?
പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം

26.ദശരഥമഹാരാജാവിനു പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള ഉപായം
ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
വസിഷ്ഠന്‍

27.എതുനടിയുടെ തീരത്തുവച്ചാണ് പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം
നടത്തിയത് ?
സരയൂനദി

28.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തിയത് ആരുടെ
കാര്‍മികത്വത്തില്‍ ആയിരുന്നു ?
ഋഷിശൃംഗമഹര്‍ഷി

29.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം സമാപിച്ചപ്പോള്‍
അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്നുവന്നത് ആരായിരുന്നു ?
വഹ്നിദേവന്‍

30.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം സമാപിച്ചപ്പോള്‍
അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്നുവന്ന വഹ്നിദേവന്‍
ദശരഥന് നല്‍കിയത് എന്തായിരുന്നു ?
പായസം

31.ദശരഥപുത്രന്മാരില്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ അധികാംശംകൊണ്ട്
ജനിച്ചത്‌ ആരായിരുന്നു ?
ശ്രീരാമന്‍

32.ശ്രീരാമന്‍റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു ?
കൌസല്യ

33.ശ്രീരാമന്‍ അവതരിച്ച നാളും തിഥിയും ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
നാള്‍ ;പുണര്‍തം ,തിഥി ; നവമി

34.ശ്രീരാമന്റെ ജനനസമയത്ത് എത്രഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉച്ചസ്ഥിതിയില്‍
ആയിരുന്നു ?
അഞ്ച്

35.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യില്‍ ഉള്ള ശംഖിന്റെ പേര് എന്ത് ?
പാഞ്ചജന്യം

36.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖിന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍
ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?
ഭരതന്‍

37.ആദിശേഷന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍
ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?
ലക്ഷ്മണന്‍

38.ശത്രുഘ്നന്‍ ആയി ജനിച്ചത്‌ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഏതു
ആയുധത്തിന്റെ അംശം ആയിട്ടാണ് ?
ചക്രം (സുദര്‍ശനം )

39.കൈകേകിയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?
ഭരതന്‍

40.ദശരഥ പുത്രന്മാരില്‍ ഏറ്റവും ഇളയത് ആയിരുന്നു ?
ശത്രുഘ്നന്‍

41.ദശരഥപുത്രന്മാരില്‍ ഇരട്ടകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചത്
ആരായിരുന്നു ?
സുമിത്ര

42.സുമിത്രയുടെ പുത്രന്മാര്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
ലക്ഷ്മണനും ,ശത്രുഘ്നനും

43.ദശരഥപുത്രന്മാരുടെ ജാതകം നാമകരണം തുടങ്ങിയ
സംസ്കാരങ്ങള്‍ നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു ?
വസിഷ്ഠന്‍

44.യാഗരക്ഷക്കായി രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ തന്റെ കൂടെ
അയക്കുവാന്‍ ദശരധനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിചത് ആരായിരുന്നു ?
വിശ്വാമിത്രന്‍

45.വിശപ്പും ദാഹവും അറിയാതിരിക്കാനായി വിശ്വാമിത്രന്‍
രാമലക്ഷ്മനന്മാര്‍ക്ക് ഉപതേശിച്ച മന്ത്രങ്ങള്‍ ഏവ ?
ബല ,അതിബല

46.ശ്രീരാമന്‍ ആദ്യമായി വധിച്ച രാക്ഷസി ആരായിരുന്നു ?
തടാക

47.വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ വന്ന രാക്ഷസന്മാര്‍
ആരെല്ലാം ?
>മാരീചന്‍ ,സുബാഹു

48.വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ വന്ന രാക്ഷസന്മാരില്‍
ശ്രീരാമനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസന്‍ ആരായിരുന്നു ?
സുബാഹു

49.വിശ്വാമിത്രന്‍ യാഗം നടത്തിയ ആശ്രമപ്രദേശത്തിന്റെ പേര്
എന്ത് ?
സിദ്ധാശ്രമം

50.ശ്രീരാമനാല്‍ ശാപമോക്ഷം നല്‍കപ്പെട്ട
മുനിപതിആരായിരുന്നു ?
അഹല്യ

51.അഹല്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ആയ മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?
ഗൌതമന്‍

52.അഹല്യയെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ചെന്ന ദേവന്‍ ആരായിരുന്നു ?
ദേവെന്ദ്രന്‍

53.അഹല്യ ഗൌതമശാപത്താല്‍ ഏതു രൂപത്തില്‍ ആയി ?
ശില

54.അഹല്യയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?
ശതാനന്തന്‍

55.അഹല്യശാപമുക്തയായശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ
വിശ്വാമിതന്‍ കൂട്ടികൊണ്ട്പോയത് എവിടേക്ക് ആയിരുന്നു ?
മിഥിലാപുരി

56.മിഥിലയിലെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ?
ജനകന്‍

57.വിശ്വാമിത്രന്‍ രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ മിഥിലയിലേക്ക്
കൂട്ടികൊണ്ടുപോയത് എന്ത് ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു ?
ശൈവചാപം

58.ജനകരാജാവിന്റെ പുത്രിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
സീത

59.ജനകമഹാരാജാവിനു പുത്രിയെ ലഭിച്ചത്
എവിടെനിന്നായിരുന്നു ?
ഉഴവുച്ചാല്‍

60.സീതദേവിയെ വിവാഹംചെയ്യുവാന്‍ വീരപരീക്ഷയായി
ജനകന്‍ നിശ്ചയിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ?
ശൈവചാപം ഭജ്ഞനം

61.വസിഷ്ട്ടന്റെ പത്നി ആരായിരുന്നു ?
അരുന്ധതി

62.ലക്ഷ്മണനെ വിവാഹം ചെയ്ത കന്യകയുടെ പേര്
എന്തായിരുന്നു ?
ഊർമ്മിള

63.ഭരതന്റെ പത്നിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
മാണ്ഡവി

64.ശത്രുഘ്നന്റെ പത്നിയുടെ പേര് എന്ത് ?
ശ്രുതകീര്‍ത്തി

65.സീതയായി ജനിച്ചത്‌ ഇതുദേവിയായിരുന്നു ?
മഹാലക്ഷ്മി

66.സീതാസ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുംപോള്‍
ശ്രീരാമാദികളെ നേരിട്ടത് ആരായിരുന്നു ?
പരശുരാമന്‍

67.പരശുരാമന്റെ വംശം എന്തായിരുന്നു ?
ഭൃഗുവംശം

68.പരശുരാമന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
രേണുക ,ജമദഗ്നി

69.പരശുരാമന്‍ ആരുടെ അവതാരം ആയിരുന്നു ?
മഹാവിഷ്ണു

70.പരശുരാമന്റെ പ്രധാന ആയുധം എന്തായിരുന്നു ?
പരശു(വെണ്മഴു )

71.പരശുരാമന്‍ ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ?
പരമശിവന്‍
72.പരശുരാമനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട രാജാവ്
ആരായിരുന്നു ?
കാര്‍ത്തവീര്യാര്‍ജുനന്‍

73.പരശുരാമനാല്‍ ഇരുപത്തിഒന്ന് വട്ടം
കൊന്നോടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ഏതു
വംശക്കാരായിട്ടാണ് ?
ക്ഷത്രിയവംശം

74.പരശുരാമന്‍ തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
എവിടെയാണ് ?
മഹേന്ദ്രപര്‍വതം

75.പരശുരാമാനില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതു
ദേവാംശമാണ് ശ്രീരാമനിലേക്ക്
പകര്‍ത്തപ്പെട്ടത് ?
വൈഷ്ണവാംശം

76.പരശുരാമന്‍ ശ്രീരാമന് നല്‍കിയ ചാപം
എന്താണ് ?
വൈഷ്ണവചാപം

77.ദശരഥന്‍ പരിവാരസമേതം അയോധ്യയില്‍
തിരിച്ചെത്തിയശേഷം
ഭാരതശക്ത്രുക്നന്മാര്‍ എവിടേക്കായിരുന്നു
പോയത് ?
കേകയരാജ്യം

78.ഭരതന്‍റെ മാതുലന്‍റെ പേര് എന്ത് ?
യുധാജിത്ത്

79.ശ്രീരാമാവതരം ഉണ്ടായത് ഏതു യുഗത്തില്‍
ആയിരുന്നു ?
ത്രേതായുഗത്തില്‍

80.ശ്രീരാമന് രാഘവന്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്
ആരുടെ വംശത്തില്‍
ജനിച്ചതിനാല്‍ ആയിരുന്നു ?
രഘുവംശം

Q 81 . ദശരഥന്റെ അസ്ത്രമേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട മുനികുമാരന്റെ പേരെന്ത് ?
ശ്രവണകുമാരൻ

Q 82 . വിശ്വാമിത്രൻ എവിടെയാണ് യാഗം നടത്തിയത് ?
സിദ്ധാശ്രമം
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
*******************************

Q 1. രാമാഭിഷേകം മുടക്കുവാന്‍ ദേവന്മാര്‍ സമീപിച്ചത് ആരെയാണ് ?

സരസ്വതി

Q 2 . ശ്രീരാമന്‍റെ അവതാരരഹസ്യം അയോധ്യാവാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു ?

വാമദേവന്‍

Q 3. വനവാസാവസരത്തില്‍ അനുഷ്ട്ടിക്കേണ്ട ധര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശം നല്‍കിയത് ആരായിരുന്നു ?

സുമിത്ര

Q 4 . വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീരാമാദികളെ തേരിലേറ്റി കൊണ്ടുപോയത് ആരായിരുന്നു ?

സുമന്ത്രന്‍

Q 5. യുദ്ധത്തില്‍വച്ച് ദശരഥന്‍റെ രഥത്തിന്‍റെ ചക്രത്തിന്‍റെ കീലം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കൈകേകി ആസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വച്ചത് ?

സ്വന്തംചെറുവിരല്‍

Q 6. .''ഹസ്ത്യശ്വപത്തിരഥാദിമഹാബലം'' ഇത് ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു ?

ചതുരംഗപ്പട

Q 7. ദശരഥൻ ഏതു മൃഗമാണെന്ന് തെറ്റിധരിച്ചാണ് മുനികുമാരനു നേരെ അസ്ത്രമയച്ചത് ?

കാട്ടാന

Q 8. ദശരഥന്റെ മൃതദേഹം എണ്ണത്തോണിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആരാണ് നിർദ്ദേശം നല്കിയത് ?

വസിഷ്ഠന്‍

Q 9 . ഭർത്താവിനെ കൊന്ന പാപിയും നിർദയയും ദുഷ്ടയും ആയ കൈകേയി ഏതു നരകത്തിൽ പതിക്കുമെന്നാണ് ഭരതൻ പറഞ്ഞത് ?

കുംഭീപാകം

Q 10. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദിക്കിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയക്കുന്ന അസ്ത്രമേത് ?

ശബ്ദഭേദി

Q 11. വനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഭരതനും കൂട്ടരും ആദ്യം എവിടെയാണ് എത്തിയത് ?

ശൃംഗിരിവേരം

Q 12 . രാമലക്ഷ്മണന്‍മാര്‍ക്ക് ജടപിരിക്കുവാനായി ഗുഹന്‍ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ?

വടക്ഷീരം ( പേരാലിൻ കറ )

Q 13. ശ്രീരാമന്‍ എവിടെ വസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഗുഹന്‍ ഭരതനോട് പറഞ്ഞത് ?

ചിത്രകൂടം

Q 14. ഗംഗാനദി കടന്നശേഷം ശ്രീരാമന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത് ഏതു മഹര്‍ഷിയെ ആയിരുന്നു ?

ഭരദ്വാജന്‍

Q 15. വാത്മീകീ ആരുടെ പുത്രന്‍ ആയിരുന്നു ?

വരുണന്‍

Q 16. ഭരതന്റെ വനാഗമനഉദ്ദേശം യഥാര്‍ത്ഥമായി അറിഞ്ഞ ഗുഹന് ഭരതനോട് തോന്നിയ മനോവികാരം എന്തായിരുന്നു ?

ഭക്തി

Q 17. ഭരദ്വാജമഹര്‍ഷി ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടായിരുന്നു ഭരതാദികളെ സല്ക്കരിച്ചത് ?

കാമധേനു

Q 18. ശ്രീരാമന്‍ പിതാവിന് സമര്‍പ്പിച്ച പിണ്ഡം എന്തു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ?

ഇംഗുദിയുടെ പിണ്ണാക്ക് ( ഓടൽപിണ്ണാക്ക് ) തേനിൽ കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ അന്നം

Q 19. അയോധ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ ഭരതന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചപ്പോള്‍ ശ്രീരാമന്റെ അവതാര രഹസ്യം ഭരതനെ ധരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?

വസിഷ്ഠന്‍

Q 20. പതിനാലുസംവല്‍സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പിറ്റേദിവസം ശ്രീരാമന്‍ അയോധ്യയില്‍ മടങ്ങിഎത്തിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തുചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഭരതന്റെ ശപഥം ?

അഗ്നിപ്രവേശം

Q 21. ശ്രീരാമന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം അയോധ്യയിലേക്ക്
തിരിച്ചുപോയ ഭരതന്‍ പിന്നീട് താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെ ?

നന്ദിഗ്രാമം

Q 22 . ശ്രീരാമ പാദുകങ്ങളെ എവിടെവച്ചായിരുന്നു
ഭരതശത്രുഘ്നന്‍മാര്‍ പൂജിച്ചിരുന്നത് ?

സിംഹാസനം

Q 23 . ചിത്രകൂടം വിട്ടുപോയ ശേഷം ശ്രീരാമന്‍ ഏതു മഹര്‍ഷിയെ ആയിരുന്നു സന്ദര്‍ശിച്ചത് ?

അത്രി

Q 24. അത്രിമഹര്‍ഷിആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു ?

ബ്രഹ്മാവ്

Q 25. അത്രിമഹര്‍ഷിയുടെ പത്നി ആരായിരുന്നു ?

അനസൂയ

Q 26. അനസൂയയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ആരായിരുന്നു ?

ദെവഹുതി ,കര്‍ദ്ദമന്‍

Q 27. അത്രിമഹര്‍ഷിയുടെയും അനസൂയയുടെയും പുത്രനായി മഹാവിഷ്ണു അവതരിച്ചത് ഏതു നാമത്തില്‍ ആയിരുന്നു ?

ദത്താത്രേയന്‍

Q 28. അനസൂയ സീതാദേവിക്ക് നല്‍കിയ വസ്തുക്കള്‍ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ?

അംഗരാഗം ,പട്ട്‌ ,കുണ്ഡലങ്ങള്‍

Q 29. ശ്രീരാമന്റെ വനവാസം വര്‍ണിക്കുന്നത് രാമായണത്തിലെ ഏതു കാണ്ഡത്തിലാണ് ?

ആരണ്യകാണ്ഡം

Q 30. അത്രിമഹര്‍ഷിയുടെ ആശ്രമം പിന്നിട്ടശേഷം ശ്രീരാമാദികള്‍ പ്രവേശിച്ചത് ഏതു വനത്തിലേക്ക് ആണ് ?

ദണ്ഡകാരണ്യം

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. ആരണ്യകാണ്ഡം
**************************

Q 1 . ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ശ്രീരാമാദികളെ
എതിരിട്ട രാക്ഷസന്‍ ആരായിരുന്നു ?
വിരാധന്‍

Q 2. ശ്രീരാമസന്നിധിയില്‍ വച്ച് ദേഹത്യാഗം ചെയ്ത് മോക്ഷം ലഭിച്ച
മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?
ശരഭംഗഋഷി

Q 3. ശ്രീരാമന്‍ മഹര്‍ഷിമാരുടെ രക്ഷക്കായി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് സത്യം
ചെയ്തത് ?
സര്‍വ്വരാക്ഷസവധം

Q 4. കുംഭസംഭവന്‍ എന്ന് പേരുള്ള മഹര്‍ഷിആരായിരുന്നു ?
അഗസ്ത്യന്‍

Q 5. സുതീഷ്ണമഹര്‍ഷി ആരുടെ ശിഷ്യന്‍ ആയിരുന്നു ?
അഗസ്ത്യന്‍

Q 6. ഖരദൂഷണശിരാക്കളെ ശ്രീരാമന്‍ വധിച്ചവാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ
മഹര്‍ഷിമാര്‍ ലക്ഷ്മണന്റെ കയ്യില്‍ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കള്‍
കൊടുത്തു ?
അംഗുലീയം , ചൂഡാരത്നം , കവചം

Q 7. ജംഭാരി - ഏതുദേവന്റെ പേരായിരുന്നു ?
ദേവേന്ദ്രന്‍.

Q 8. അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷി ശ്രീരാമന് കൊടുത്തആയുധങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
വില്ല് ,ആവനാഴി ,വാള്‍

Q 9. അഗസ്ത്യന്‍ ശ്രീരാമന് കൊടുത്ത വില്ല് അവിടെ വെച്ചിരുന്നത്
ആരായിരുന്നു ?
ദേവേന്ദ്രന്‍

Q10. ജടായുവിന്റെ സഹോദരന്‍ ആരായിരുന്നു ?
സമ്പാതി

Q11. ജടായു ആരുടെ പുതനായിരുന്നു ?
സൂര്യസാരഥിയായ അരുണന്റെ

Q12. സീതാലക്ഷമിസമേതനായി ശ്രീരാമന്‍ ആശ്രമം പണിത് താമസിച്ചത്
എവിടെയായിരുന്നു ?
പഞ്ചവടി

Q13. ശൂര്‍പ്പണഖയുടെ സഹോദരന്മാരായി ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്‍
താമസിചിരുന്നത് ആരെല്ലാം ?
ഖരന്‍ , ദൂഷണന്‍ , ത്രിശിരസ്സ്‌

Q14. പഞ്ചവടിയില്‍ ശ്രീരാമന്റെ ആശ്രമത്തിനുസമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന
നദി ഏത് ?
ഗൗതമി നദി

Q15. പഞ്ചവടിക്ക് ആപേര് വന്നത് എങ്ങനെ ?
( അശ്വത്ഥം വില്വം വടവൃക്ഷം ധാത്രി അശോകം ) അഞ്ചു വടവൃക്ഷങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍

Q16. ശൂര്‍പ്പണഖ തനിക്ക് നേരിട്ട പീഡയെപ്പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടത്
ആരോടായിരുന്നു ?
ഖരന്‍

Q17. ഖരനും സഹോദരന്മാരും ശ്രീരാമനോട് എതിരിട്ടപ്പോള്‍
സൈന്യത്തില്‍ എത്രരാക്ഷസന്‍മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു ?
പതിനാലായിരം

Q18. ഖരദൂഷണശിരാക്കളുമായി ശ്രീരാമന്‍ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോള്‍
സീതാദേവിയെ എവിടെയായിരുന്നു താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ?
ഗുഹയില്‍

Q19. ഖരദൂഷണശിരാക്കളെയും പതിനാലായിരം രാക്ഷസന്‍മാരെയും
ശ്രീരാമന്‍ വധിച്ചത് എത്ര സമയംകൊണ്ടാണ് ?
മൂന്നെമുക്കാല്‍ നാഴിക

Q20. അനസൂയ നല്കിയ കുറിക്കൂട്ടും പറ്റും കുണ്ഡലങ്ങളും ആര് നിർമ്മിച്ചതാണ് ?
വിശ്വകർമ്മാവ്

Q21. യാമിനിചരന്മാര്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ് ?
രാക്ഷസന്മാര്‍

Q22. ശ്രീരാമാദികള്‍ക്ക് മഹര്‍ഷിമാര്‍ കൊടുത്ത വസ്തുക്കളില്‍
അംഗുലീയം ആരാണ് ധരിച്ചത് ?
ശ്രീരാമന്‍

Q23. ശ്രീരാമാദികള്‍ക്ക് മഹര്‍ഷിമാര്‍ കൊടുത്ത ചൂടാരത്നം ആരാണ്
ധരിച്ചത് ?
സീതാദേവി

Q24. ശ്രീരാമാദികള്‍ക്ക് മഹര്‍ഷിമാര്‍ കൊടുത്ത കവചം ആര് ധരിച്ചു ?
ലക്ഷ്മണന്‍

Q25. ഖര ദൂഷണാധികള്‍ വധിക്കപ്പെട്ട വിവരം ശൂര്‍പ്പണഖ ആരെയാണ്
ധരിപ്പിച്ചത് ?
രാവണനെ

Q26. ഖര ദൂഷണാധികള്‍ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്ത് ?
ജനസ്ഥാനം

Q27. സീതാപഹരണത്തിനായി രാവണന്‍ ആരുടെ സഹായമാണ്
തേടിയത് ?
മാരീചന്‍.

Q28. മാരീചന്റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു ?
താടക

Q29. ശ്രീരാമന്റെ സമീപത്തെക്ക് പോകുമ്പോള്‍ സീതാദേവിയുടെ രക്ഷക്ക്
ആരെയായിരുന്നു ലക്ഷ്മണന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചത് ?
വനദേവതമാരെ

Q30. രാവണന്റെ വെട്ടേറ്റ് ജടായു മരിക്കാതിരിക്കാന്‍ എന്തായിരുന്നു
കാരണം ?
സീതയുടെ അനുഗ്രഹം ( ശ്രീരാമനെ കാണാദി മരിക്കില്ല എന്ന് സീതാദേവി വരം കൊടുത്തിരുന്നു )

Q31. കബന്ധമോക്ഷാനന്തരം ശ്രീരാമലക്ഷ്മണൻമാർ കണ്ടുമുട്ടിയ തപസ്വി
ആരായിരുന്നു ?
ശബരി

Q32. രാവണന്റെ ഖഡ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ത് ?
ചന്ദ്രഹാസം

Q33. വിരാധൻ ആരായിരുന്നു ?
വിദ്യാധരൻ എന്നാ ഗന്ധർവ്വൻ

Q34. അശോകവനത്തിൽ ഏതു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് സീതാദേവി
ഇരുന്നത് ?
ശിംശപാവൃക്ഷം ( ഇരുവുൾ )

Q35. ജടായുവിന് ശ്രീരാമൻ നല്കിയ അനുഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ?
സാരൂപ്യമോക്ഷം

Q36. സീതയെ തേടിനടന്ന രാമലക്ഷ്മണൻമാരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന
രാക്ഷസൻ ആരാണ് ?
കബന്ധൻ

Q37. ശബരി എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ?
മാതംഗമഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ

Q38. ശബരി ശ്രീരാമലക്ഷ്മണൻമാർക്ക് എന്താണ് നല്കിയത് ?
ഫലമൂലാദികൾ

Q39. ശ്രീരാമൻ മോക്ഷകാരണമായി ശബരിയോടു ഉപദേശിച്ചത്
എന്തായിരുന്നു ?
ഭഗവത്ഭക്തി

Q40. ശബരിയുടെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കാത്ത എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ശബരിക്ക്‌
ലഭിച്ചത് ?
ശ്രീരാമദർശനം

Q41. സീതാന്വേഷണത്തിൽ ആരുമായി സഖ്യം ചെയ്യാനാണ് ശബരി
ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞത് ?
സുഗ്രീവൻ

Q42. ശബരി ദേഹത്യാഗം ചെയ്തത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ?
അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്ത്

Q43. തലയും കാലുമില്ലാത്ത കബന്ധന്റെ കൈകളുടെ പ്രത്യേകത
എന്താണ് ?
ഒരു യോജന നീളമുള്ള കൈകൾ

Q44. കബന്ധൻ ആരുടെ ശാപം മൂലമാണ് രാക്ഷസൻ ആയി മാറിയത് ?
അഷ്ടാവക്രന്റെ

Q45. കബന്ധൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു ?
ഗന്ധർവ്വൻ

Q46. കബന്ധന്റെ തലയറുത്ത് കളഞ്ഞതാരാണ് ? ഏതു ആയുധം
ഉപയോഗിച്ച് ?
ദേവേന്ദ്രൻ , വജ്രായുധം

Q47. കബന്ധന്റെ ശിരസ്സ്‌ അറുത്തിട്ടും മരിക്കാതിരുന്നത് ആരുടെ
അനുഗ്രഹത്താലാണ് ?
ബ്രഹ്മാവ്‌

Q48. സുമിത്ര ലക്ഷ്മണന് നല്കിയ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു ?
" രാമം ദശരഥം വിദ്ധീം ......... യഥാസുഖം "

Q49. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകം ഏതാണ് ?
" രാമം ദശരഥം വിദ്ധീം ......... യഥാസുഖം "

Q50. ഷഡ്ഭാവങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

ജനനം , ബാല്യം , കൗമാരം , യൗവ്വനം , വാർദ്ധക്യം , മരണം

4. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം
********************************

Q1 . ശബര്യാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ എവിടെക്കാണ്‌
പോയത് ?
പമ്പാ സരസ്സ്

Q2 . സുഗ്രീവൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ?
ഋഷ്യമൂകാചലം

Q3 . സുഗ്രീവന്റെ പിതാവാരാണ് ?
സൂര്യഭഗവാൻ

Q4 . രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക്‌ സുഗ്രീവൻ അയച്ചത് ആരെയാണ് ?
ഹനുമാനെ

Q5 . ഹനുമാൻ ഏതു വേഷം ധരിച്ചാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ
അടുത്തെത്തിയത് ?
വിപ്രവേഷം

Q6 . ഹനുമാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരൊക്കെ ?
വായുദേവനും അഞ്ജനയും

Q7 . ബാലി ആരുടെ പുത്രനാണ് ?
ദേവേന്ദ്രന്റെ

Q8 . ബലിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്ത് ?
താര

Q9 . ബാലിയുടെ മകന്റെ പേരെന്ത് ?
അംഗദൻ

Q10. ബാലിയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരെന്ത് ?
കിഷ്കിന്ധ

Q11. സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമനോട് എന്ത് സഹായം ആണ് അഭ്യർദ്ധിച്ചത് ?
ബാലി വധം

Q12. രാമ - സുഗ്രീവ സഖ്യത്തിന്റെ സാക്ഷി ആരാണ് ?
അഗ്നിദേവൻ

Q13. പഞ്ചവാനരന്മർ ആരെല്ലാമാണ് ?
സുഗ്രീവൻ , ജാംബവാൻ , ഹനുമാൻ , ജ്യോതിർമുഖൻ , വേഗദർശി

Q14. സീത ഉത്തരീയത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കീഴ്പ്പോട്ടെറിഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ
ശ്രീരാമന് നല്കിയത് ആരാണ് ?
സുഗ്രീവൻ

Q15. ബാലിയെ പോരിനു വിളിച്ച അസുരനായ മായാവി ആരുടെ
പുത്രനാണ് ?
മയൻ

Q16. ഋഷ്യമൂകാചലത്തിൽ കടന്നാൽ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നു ഏതു
മഹർഷിയാണ് ബാലിയെ ശപിച്ചത്‌ ?
മാതംഗ മഹർഷി

Q17. ബാലിയാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഏതു അസുരന്റെ അസ്ഥികൂടമാണ്
ശ്രീരാമൻ കാൽവിരൽ കൊണ്ട് പത്തു യോജന ദൂരത്തേയ്ക്ക്
തോണ്ടിയെറിഞ്ഞത് ?
ദുന്ദുഭി

Q18. ഒരു അസ്ത്രത്താൽ ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കാനായി സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമന്
കാണിച്ചുകൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ?
സപ്തസാലങ്ങൾ

Q19. ബാലിയെ യുദ്ധത്തിനു വിളിക്കാൻ ആരാണ് സുഗ്രീവനോട്
പറഞ്ഞത് ?
ശ്രീരാമൻ

Q20. ബാലി സുഗ്രീവ യുദ്ധത്തിൽ സുഗ്രീവനെ തിരിച്ചറിയുവാനായി
ശ്രീരാമൻ സുഗ്രീവന് നല്കിയത് എന്താണ് ?
പുഷ്പമാല

Q21. ബാലിയുടെ മറ്റു പേരുകൾ ?
വ്രത്രാരിപുത്രൻ , ശക്രാത്മജൻ

Q22. മിത്രാത്മജൻ ആരുടെ പേരാണ് ?
സുഗ്രീവൻ

Q23. സുഗ്രീവനുമായി രണ്ടാമത് യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെട്ട ബാലിയെ
ആരാണ് തടഞ്ഞത് ?
താര

Q24. ബാലിയുടെ കഴുത്തിലുള്ള മാല ആര് നല്കിയതാണ് ?
ദേവേന്ദ്രൻ

Q25. ശ്രീരാമൻ ബാലിയെ വധിച്ചത് ഏതു അസ്ത്രത്താലാണ് ?
മഹേന്ദ്രാസ്ത്രം

Q26. ബാലിയുടെ മരണശേഷം കിഷ്കിന്ധയിലെ രാജാവും
യുവരാജാവും ആയതാരൊക്കെ ?
സുഗ്രീവൻ , അംഗദൻ

Q27. ശ്രീരാമാലക്ഷ്ണന്മാർ വർഷകാലമായ ചാതുർമാസത്തിൽ
എവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത് ?
പ്രവർഷണപർവ്വതം

Q28. ശ്രീരാമൻ സീതാന്വേഷണകാര്യം സുഗ്രീവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ
ആരെയാണ് പറഞ്ഞുവിട്ടത് ?
ലക്ഷ്മണനെ

Q29. ഋഷകുലാധിപൻ ആരാണ് ? ആരുടെ പുത്രനാണ് ?
ജാംബവാൻ , ബ്രഹ്മാവ്‌

Q30. സീതാന്വേഷണത്തിനു വാനരന്മാര്ക്ക് എത്രദിവസം സമയവും ,
കണ്ടുപിടിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയുമാണ് സുഗ്രീവൻ വിധിച്ചത് ?
30 ദിവസം , മരണശിക്ഷ

Q31. ദക്ഷിണദിക്കിലേക്ക് പോയ ഹനുമാൻ വശം സീതയ്ക്ക് വിശ്വാസം
വരാനായി ശ്രീരാമൻ എന്താണ് കൊടുത്തയച്ചത്‌?
രാമനാമം കൊത്തിയ അംഗുലീയം

Q32. സീതാന്വേഷണത്തിനു പുറപ്പെട്ട വാനരന്മാർ ചെന്നെത്തിയ
ഗുഹയിൽ ആരാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ?
സ്വയംപ്രഭ

Q33. വാനരന്മാർ ഗുഹയിൽ എന്തന്വേഷിച്ചാണ് പ്രവേശിച്ചത്‌ ?
ദാഹജലം

Q34. ഹേമയുടെ പിതാവാരാണ് ?
വിശ്വകർമ്മാവ്‌

Q35. ഹേമയ്ക്ക് ദിവ്യഹർമ്മ്യം നല്കിയത് ആരാണ് ? അത്
കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ?
പരമശിവൻ , ഹേമയുടെ നൃത്തം

Q36. ഹേമ ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ?
ബ്രഹ്മലോകം

Q37. ശ്രീരാമസന്നിധിയിലെത്തിയ സ്വയംപ്രഭയോട് എവിടെപ്പോയി
തപസ്സനുഷ്ടിച്ചു മോക്ഷം നേടാനാണ് ശ്രീരാമൻ ഉപദേശിച്ചത് ?
ബദര്യാശ്രമം

Q38. സ്വയംപ്രഭയുടെ പിതാവാരാണ് ?
ഗന്ധർവ്വൻ

Q39. ദക്ഷിണവാരിധിതീരത്തെത്തിയ വാനരന്മാർ സീതയെ കാണാത്ത
നിരാശ മൂലം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരുങ്ങിയത് ? അപ്പോൾ അവരെ
ആരാണ് ഭക്ഷിക്കാൻ വന്നത് ?
പ്രായോപവേശം , സമ്പാതി

Q40. ജാടായുവുമായി മത്സരിച്ചു ഉയരത്തിൽ പറന്ന സമ്പാതിയുടെ
ചിറകുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ?
സൂര്യരശ്മിയാൽ തീ പിടിച്ചു

Q41. ചിറക് കരിഞ്ഞു വീണ സമ്പാതിയെ ആരാണ് സമാശ്വസിപ്പിച്ചത് ?
നിശാകര മുനി

Q42. സമ്പാതിയോട്‌ തങ്ങളുടെ ആഗമനോദ്ദേശം പറഞ്ഞത്
വാനരന്മാരിൽ ആര് ?
അംഗദൻ

Q43. സമ്പാതി വാനരന്മാരോട് സീത എവിടെയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ?
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പാതിക്കുണ്ടായ മാറ്റം എന്ത് ?
അശോകവനത്തിൽ , പുതിയ ചിറകുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു

Q44. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാമനാവതാരത്തെ 21 വട്ടം പ്രദക്ഷിണം
ചെയ്തത് ആരാണ് ?
ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി

Q45. ജനിച്ചുവീണ ഉടനെ ഹനുമാൻ സൂര്യനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചാടിയത്
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ?
ജാംബവാൻ

Q46. സമുദ്രലംഘനത്തിനു ഹനുമാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ?
ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി

Q47. സൂര്യന് നേരെ ചാടിയ ഹനുമാനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയത് ആരാണ് ?
ദേവേന്ദ്രൻ

Q48. വെട്ടേറ്റുവീണ ഹനുമാനെ ആരാണ് പാതാളത്തിലെടുത്തു
കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചത് ?
വായു ദേവൻ

Q49. ഹനുമാന് ദേവന്മാർ എന്തു അനുഗ്രഹമാണ് നല്കിയത് ?
അമരത്വം

Q50. ഹനുമാൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയതെങ്ങനെ ?
വജ്രായുധം ഹനു (താടി) യിൽ ഏറ്റതിനാൽ

Q51. സമുദ്രലംഘനത്തിനായി ഹനുമാൻ എവിടെ നിന്നാണ്
ലങ്കയിലേക്ക് ചാടിയത് ?
മഹേന്ദ്രപർവ്വതം

Q52. വജ്രായുധം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ?
വിശ്വകർമ്മാവ്‌

Q53. ഏതു മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ടാണ് വജ്രായുധം നിർമ്മിച്ചത് ?

ദധീചി മഹർഷി

5. സുന്ദരകാണ്ഡം
************************

Q 1 . ഹനുമാനെ പരീക്ഷിച്ച സുരസ ആരായിരുന്നു ?
നാഗമാതാവ്

Q2. ആരെ ഭയന്നാണ് മൈനാകം സമുദ്രത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് ?
ദേവേന്ദ്രൻ

Q3. സമുദ്രത്തിനു സാഗരം എന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ?
സഗരപുത്രന്മാർ വളർത്തിയതിനാൽ

Q4. മൈനാകത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെല്ലാമാണ് ?
മേനാദേവി , ഹിമാലയം

Q5. ഹനുമാന്റെ നിഴൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ രാക്ഷസിയുടെ പേരെന്ത് ?
സിംഹിക (ഛായാഗ്രഹിണി)

Q6. ഹനുമാനിൽ നിന്ന് താഡനമേല്ക്കുമ്പോൾ ലങ്ക വിട്ടു
പോയിക്കൊള്ളുവാൻ ലങ്കാലക്ഷ്മിയോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ?
ബ്രഹ്മാവ്‌

Q7. ത്രിജട ആരുടെ പുത്രിയാണ് ?
വിഭീഷണൻ

Q8. ജയന്തൻ ആരുടെ പുത്രൻ ആണ് ?
ദേവേന്ദ്രൻ

Q9. ലങ്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതം ഏതാണ് ?
ത്രികുടം

Q10. മൈനാകം ഹനുമാന്റെ മുന്നിൽ ഏതു രൂപത്തിലാണ്
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ?
മനുഷ്യരൂപം

Q11. ലങ്കയിൽ സീതാദേവിയെ ഹനുമാന് കാട്ടികൊടുത്തത് ആരാണ് ?
വായു ഭഗവാൻ

Q12. സീതയോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയ രാക്ഷസി ആരാണ് ?
ത്രിജട

Q13. കമലഭവസുതതനയനൻ ആരാണ് ?
രാവണൻ

Q14. ചിത്രകൂടത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ സീതയെ കാക്കയുടെ രൂപത്തിൽ
ആക്രമിച്ചത് ആരാണ് ?
ജയന്തൻ

Q15. ലങ്കയിൽ ഹനുമാൻ പ്രവേശിച്ചത്‌ ഏതു സമയത്തായിരുന്നു ?
രാത്രി

Q16. ശ്രീരാമാവതാരം ഉണ്ടായ ത്രേതായുഗം എത്രാമത്തെ
ചതുർയുഗമാണ് ?
ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ

Q17. ഇന്ദ്രജിത്ത് ഹനുമാനെ വീഴ്ത്തിയത് ഏതു അസ്ത്രത്താലാണ് ?
ബ്രഹ്മാസ്ത്രം

Q18. ഹനുമാനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ രാവണൻ
ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ?
പ്രഹസ്തനെ

Q19. ഹനുമാൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കാതിരുന്നത് ആരുടെ മന്ദിരമാണ് ?
വിഭീഷണന്റെ

Q20. സീതാദർശനവാർത്ത ശ്രീരാമനെ അറിയിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട
വാനരന്മാർ വിശപ്പും ദാഹവും മാറ്റാൻ പോയ മധുവനം
ആരുടേതാണ് ?
സുഗ്രീവന്റെ

Q21. മധുവനത്തിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ
ആരാണ് ആജ്ഞ നല്കിയത് ?
അംഗദൻ

Q22. മധുവനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് ?
ദധിമുഖൻ

Q23. ശ്രീരാമനോട് പറയാനായി സീത ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞ
അടയാളവാക്യം എന്തായിരുന്നു ?
കാകവൃത്താന്തം

Q24. വാലിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടും ഹനുമാന് ചൂടേൽക്കാതിരുന്നത്
എന്തുകൊണ്ട് ?
സീതയുടെ പ്രാർത്ഥന , വായുവും അഗ്നിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം

Q25. ഹനുമാൻ രാവണന്റെ പൂന്തോട്ടം നശിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ?
രാവണനെ നേരിൽ കാണാൻ

6. യുദ്ധകാണ്ഡം
**********************

Q1. വാനര സൈന്യാധിപൻ ആരാണ് ?
നീലൻ

Q2. ഹുങ്കാര ശബ്ദത്താൽ രാവണൻ ആരെയാണ് തോല്പ്പിച്ചത് ?
വരുണൻ

Q3. രാവണനു ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാൾ നല്കിയതാരാണ് ?
പരമശിവൻ

Q4. വിഭീഷണന് അഭയം നല്കിയതിലൂടെ ശ്രീരാമന്റെ എന്ത് ഗുണമാണ്
പ്രകടമായത് ?
ആശ്രിതവാത്സല്യം

Q5. ആശ്വനീദേവകൾ ആരെല്ലാമാണ് ?
ദസ്രൻ , നാസത്യൻ

Q6. ' വജ്ര ഹസ്താശ ' ഏത് ദിക്കിലാണ് ?
കിഴക്ക് ( ഇന്ദ്രന്റെ ദിക്ക്‌ )

Q7. രാവണനെ ശ്രീരാമൻ ഏത് അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് വധിച്ചത് ?
ആ അസ്ത്രം ആരാണ് ശ്രീരാമന് നല്കിയത് ?
ബ്രഹ്മാസ്ത്രം , അഗസ്ത്യ മഹർഷി

Q8. നളൻ എന്ന വാനരൻ ആരുടെ പുത്രൻ ആണ് ?
വിശ്വകർമ്മാവ്

Q9. ലക്ഷ്മണനെ തോളിലേറ്റി കൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോയതാരാണ് ?
അംഗദൻ

Q10. രാവണന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെല്ലാം ?
കൈകസി , വിശ്രവസ്സ്

Q11. നാഗാരി ആരുടെ പേരാണ് ?
ഗരുഡന്റെ

Q12. സരമയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്ത് ?
വിഭീഷണൻ

Q13. ജംബുമാലി എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് ആരാണ് ?
ഹനുമാൻ

Q14. കുംഭ കർണ്ണന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രധാന ആയുധം ഏതാണ് ?
ത്രിശൂലം

Q15. അതികായകന് ദിവ്യകഞ്ചുകം നല്കിയത് ആരാണ് ?
ബ്രഹ്മാവ്‌

Q16. ഹനുമാൻ മുതലയെ കൊന്നപ്പോൾ ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ?
ധന്യമാലി

Q17. ഇന്ദ്രജിത്ത് ലക്ഷ്മണനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏത് അസ്ത്രതാൽ ?
ഐന്ദ്രാസ്ത്രം

Q18. ശ്രീരാമന് ദേവേന്ദ്രൻ നല്കിയ രഥത്തിന്റെ സാരഥി ആരാണ് ?
മാതലി

Q19. ലക്ഷ്മണന്റെ ബോധക്ഷയം മാറ്റാൻ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത്
ആരാണ് ? എന്ത് ഔഷധമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് ?
സുഷേണൻ , വിശല്യകരണി

Q20. രാമ-രാവണ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഏത് മഹർഷിയാണ് ശ്രീരാമനെ സന്ദർശിച്ചത്‌ ?
അഗസ്ത്യ മഹർഷി

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------