"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അഷ്ടദിഗ്ഗജം | ഹൈന്ദവം

അഷ്ടദിഗ്ഗജം

ഹൈന്ദവവിശ്വാസമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എട്ടു ദിക്കുകളേയും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന എട്ട് ഗജവീരന്മാരാണ് അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ. അവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

കിഴക്ക് - ഐരാവതം (അഭമു)

തെക്കുകിഴക്ക് - പുണ്ഡരീകൻ (കപില)

തെക്ക് - വാമനൻ (പിംഗല)

തെക്കുപടിഞ്ഞാറ്- കുമുദ്രൻ (അനുപമ)

പടിഞ്ഞാറ് അഞ്ജനൻ (താംരകർണി)

വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് - പുഷ്പദന്തൻ (ശുഭ്രദന്തി)

വടക്ക് - സാർവ‌ഭൗമൻ (അംഗന)

വടക്ക്‌‌കിഴക്ക് - സുപ്രതീകൻ (അഞ്ജനാവതി)