"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
വട്ടക്കളം | ഹൈന്ദവം

വട്ടക്കളം

മലബാര്‍ ഭാഗത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ഈ ആചാരം ഉള്ളത് എന്നാണ് എന്‍റെ അറിവ്. പാട്ട് കുറുപ്പന്മാര്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പാരമ്പര്യാവകാശം. കളം പൂജ ആദ്യം നമ്പൂതിരിയും പിന്നെ കുറുപ്പും ചെയ്യുന്നു. വാദ്യം, മാരാര്‍/ പൊതുവാള്‍ സമുദായത്തില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. (വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇതുപോലെ ഉള്ള കളം പൂജ കൊണ്ടാടാരുണ്ടെന്നു ഞാന്‍ മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല) ഈ ഫോട്ടോ യില്‍ കാണുന്നത് വട്ടക്കളം ആണ്. ഇനി രൂപക്കളം വേറെയുണ്ട്. പാട്ടുപാടുമ്പോള്‍ നന്തുണ്ണി എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുറുപ്പ് ശ്രുതി മീട്ടുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധന മൂര്‍ത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കളത്തിന് രൂപഭേദങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ വേട്ടക്കൊരുമകന്‍ പാട്ട് എന്ന കലാരൂപം വേറെയുണ്ട്. ആദ്യം പ്രതിപാതിച്ച രണ്ടു കലാരൂപങ്ങളും ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ആണ് കൊണ്ടാടാരുള്ളത്. നാഗത്താന്‍ പാട്ട് എന്ന കലാരൂപം സര്‍പ്പക്കാവുകളില്‍ ആണ് ആചരിക്കുന്നത്.

തിരുവിതാംകുരില്‍ കളമെഴുത്തും പാട്ടും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതേ കലയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഭദ്രകാളി , ശാസ്താവ് എന്നുള്ള മൂര്തിക്കളുടെ രൂപം ആണ് തിരുവിതാംകുറില്‍ പ്രചാരത്തില്‍ ഉള്ളത് അഞ്ചു നിറമുള്ള പൊടികള്‍ ആണ് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തീയാട്ട് എന്ന അനുഷ്ടാന കലയുടെയും ഒരു ഭാഗം ആണ് കളമെഴുത്ത്. കളങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഒന്ന് തന്നെ എങ്കിലും പ്രകടമായ വ്യത്യാസം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം.