"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കൃഷ്ണഗാഥ | ഹൈന്ദവം

കൃഷ്ണഗാഥ

ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറുശ്ശേരി രചിച്ച കാവ്യമാണ് കൃഷ്ണഗാഥ. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനവും ബാലലീലകളും ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദ്യവിഷയമാകുന്നു. അവതാരലക്ഷ്യത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നതു മുതൽ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം ഭാഗം

1. കൃഷ്ണോല്പത്തി

2. പൂതനാമോക്ഷം

3. ഉല്ലൂഖലബന്ധനം

4. വത്സസ്തേയം

5. കാളിയമർദ്ദനം

6. ഗ്രീഷ്മവർണ്ണനം

7. പ്രാവൃഡ്വർണ്ണനം

8. ശരദ്വർണ്ണനം

9. ഹേമന്തവർണ്ണനം

10. ഹേമന്തലീല

11. വിപ്രപത്ന്യനുഗ്രഹലീല

12. ഗോവർദ്ധനോദ്ധരണം

13. നന്ദമോക്ഷം

14. വേണുഗാനം

15. ഗോപികാദുഃഖം

16. രാസക്രീഡ

17. കംസമന്ത്രം

18. അക്രൂരാഗമനം

രണ്ടാം ഭാഗം

1. കംസസദ്‍ഗതി

2. ഗുരുദക്ഷിണ

3. ഉദ്ധവദൂത്

4. അക്രൂരദൂത്യം

5. ജരാസന്ധയുദ്ധം

6. രുക്മിണീസ്വയംവരം

7. ശംബരവധം

8. സ്യമന്തകം

9. നരകാസുരവധം

10. രുക്മീവധം

11. ബാണയുദ്ധം

12. നൃഗമോക്ഷം

13. ബലഭദ്രഗമനം

14. പൗണ്ഡ്രകവധം

15. സാംബോദ്വാഹം

16. നാരദപരീക്ഷ

17. ഖാണ്ഡവദാഹം

18. രാജസൂയം

19. സാല്വവധം

20. സീരിണസ്സൽക്കഥ

21. കുചേലഗതി

22. തീർത്ഥയാത്ര

23. കുമാരഷൾക്കാനയനം

24. സൗഭദ്രികകഥ

25. വൃകാസുരകഥ

26. ഭൃഗുപരീക്ഷ

27. സന്താനഗോപാലം

28. രാജ്യസ്ഥിതികഥ

29. സ്വർഗ്ഗാരോഹണം