"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അർജ്ജുനപത്ത് | ഹൈന്ദവം

അർജ്ജുനപത്ത്

മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ അർജ്ജുനന്റെ പത്തുപേരുകളാണ് അർജ്ജുനപത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം പേടികുറയ്ക്കാൻ അർജ്ജുനപത്ത് ജപിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

"അർജ്ജുനൻ ഫൽഗുനൻ പാർഥൻ വിജയനും,
വിശ്രുതമായപേർ പിന്നെ കിരീടിയും,
ശ്വേതാശ്വനെന്നും ധനഞ്ജയൻ ജിഷ്ണുവും,
ഭീതീഹരം സവ്യസാചി വിഭത്സുവും,
പത്തുനാമങ്ങളും നിത്യം ജപിക്കലോ നിത്യഭയങ്ങളകന്നുപോം നിശ്ചയം."

1 അർജ്ജുനൻ വെളുപ്പു നിറമുള്ളവൻ

2 ഫൽഗുണൻ ഫാൽഗുണമാസത്തിൽ ജനിച്ചവൻ

3 പാർത്ഥൻ പൃഥയുടെ പുത്രൻ (കുന്തിദേവിയുടെ ശരിയായ നാമം; ഭോജരാജാവിന്റെ -കുന്തിഭോജൻ- വളർത്തുമകളായതിനാൽ കുന്തിയെന്നറിയപ്പെട്ടു)

4 വിജയൻ ഏതിലും (എല്ലാ ആയോധനവിദ്യയിലും) വിജയം കൈവരിച്ചവൻ

5 കിരീടി അച്ഛന്റെ (ദേവേന്ദ്രൻ) കിരീടമണിഞ്ഞവൻ; ദേവേന്ദ്രൻ മകന്റെ മികവു മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ദേവസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി കിരീടം ചൂടിച്ചു.

6 ശ്വേതവാഹനൻ വെളുപ്പു നിറമുള്ള കുതിരയെ വാഹനമാക്കിയവൻ

7 ധനജ്ഞയൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയയാഗത്തെത്തുടർന്ന് നാലു അനുജന്മാരെയും നാലു ദിക്കിലേക്ക് ധനസംഭരണത്തിനയച്ചു. ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് പോയ അർജ്ജുനൻ മറ്റുള്ളവരിലും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ തോൽപിച്ച് ധനം സമ്പാദിച്ചു.

8 ഭീഭത്സു ശത്രുക്കൾ എപ്പോഴും പേടിയോടെ നോക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ

9 സവ്യസാചി ഇരുകൈയ്യിലും വില്ലേന്തി ഒരേസമയം രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ച് അമ്പെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ

10 ജിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനു (കൃഷ്ണൻ) പ്രീയപ്പെട്ടവൻ; വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു നാമംകൂടിയാണ്.