"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അധരം മധുരം വദനം മധുരം | ഹൈന്ദവം

അധരം മധുരം വദനം മധുരം

അധരം മധുരം വദനം മധുരം
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം
ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം
വസനം മധുരം വലിതം മധുരം
ചലിതം മധുരം ഭുമിതം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

വേണുര്‍ മധുരോ രേനുര്‍ മധുര
പനിര്‍ മധുരഹ പധവു മധുരഹു
നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം

ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം
ഭുക്തം മധുരം സുക്തം മധുരം
രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

കരണം മധുരം തരണം മധുരം
തരണം മധുരം ഹരണം മധുരം
സ്മരണം മധുരം വമിതം മധുരം
ഷമിതം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം
ഗുഞ്ജ മധുര മലാ മധുര
യമുന മധുര വീചി മധുര
സലിലം മധുരം കമലം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം

ഗോപി മധുര ലീല മധുര
യുക്തം മധുരം ഭുക്തം മധുരം
ഇഷ്ടം മധുരം ഷിഷ്ടം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം

ഗൊപാ മധുരം ഗാവൊ മധുര
യഷ്ടിര്‍ മധുര സ്രിഷ്ടിര്‍ മ്ധുര
ഉതിതം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം
ഹൃദയം മഷുരം ഗമനം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം