"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി | ഹൈന്ദവം

അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി

അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി

അഞ്ജനക്കണ്ണനാമുണ്ണി

ഉണ്ണിക്ക് നെറ്റിയില്‍ ഗോപിപ്പൂ

ഉണ്ണിക്ക് മുടിയില്‍ പീലിപ്പൂ (2 )

ഉണ്ണിക്ക് തിരുമാറില്‍ വനമാലാ

ഉണ്ണിക്ക് തൃക്കയ്യില്‍ മുളമുരളി

അറയില്‍ കസവുള്ള പീതാംബരം

അരമണിക്കിങ്ങിണി അരഞ്ഞാണം

ഉണ്ണീ വാ ....ഉണ്ണാന്‍ വാ .....കണ്ണനാമുണ്ണി വാ

( അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി )

ഉണ്ണിക്ക് കണങ്കാലില്‍ പാദസരം

ഉണ്ണിക്ക് പൂമെയ്യില്‍ ഹരിചന്ദനം

വിരലില്‍ പത്തിലും പൊന്‍മോതിരം

തരിവള മണിവള വൈഡൂര്യം

ഉണ്ണീ വാ ....ഉണ്ണാന്‍ വാ ...കണ്ണനാമുണ്ണി വാ

( അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി )

ഉണ്ണിക്ക് കളിക്കാന്‍ വൃന്ദാവനം

ഉണ്ണിക്ക് കുളിക്കാന്‍ യമുനാജലം

ഒളികണ്‍പൂചാര്‍ത്താന്‍ സഖി രാധ

യദുകുല രാഗിണി പ്രിയരാധ...

ഉണ്ണീ വാ ....ഉണ്ണാന്‍ വാ ....കണ്ണനാമുണ്ണി വാ

( അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി )