"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ | ഹൈന്ദവം

രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ

രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ.. കൃഷ്ണാ..
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ.. (രാധതന്‍..)
പറയൂ നിനക്കേറ്റം ഇഷ്ടം.. പക്ഷെ,
പകല്‍ പോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം.. (രാധതന്‍..)

ശംഖുമില്ലാ.. കുഴലുമില്ലാ..
നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിന്‍ നിന്നീ നഗ്ന സംഗീതം
നില്‍കാല്‍ക്കല്‍ വീണലിയുന്നൂ.. (ശംഖുമില്ലാ..)

വൃന്ദാവനനികുഞ്ചങ്ങളില്ലാതെ നീ
ചന്ദനം പോല്‍ മാറിലണിയുന്നു (വൃന്ദാവന..)
നിന്റെ മന്ദസ്മിതത്തില്‍ ഞാന്‍ കുളിരുന്നു..
പറയരുതേ.. രാധ അറിയരുതേ..
ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം.. (രാധതന്‍..)

കൊട്ടുമില്ലാ.. കുടവുമില്ലാ..
നെഞ്ചില്‍‍ തുടിക്കും ഇടക്കയിലെന്‍ ‍ സംഗീതം
പഞ്ചാഗ്നിപോല്‍ ജ്വലിക്കുന്നു (കൊട്ടുമില്ലാ..)
സുന്ദര മേഘച്ചാര്‍ത്തെല്ലാമഴിച്ചു നീ
നിന്‍ തിരുമെയ്ചേര്‍ത്തു പുല്‍കുന്നു.. (സുന്ദര..)
നിന്റെ മധുരത്തില്‍ ഞാന്‍ വീണുറങ്ങുന്നു..
പറയരുതേ.. രാധയറിയരുതേ..
ഇതു ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം.. (രാധതന്‍.. 4വരികള്‍)

രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണാ
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ.. കൃഷ്ണാ
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ.. കൃഷ്ണാ
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ..