"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
അഷ്ടമിരോഹിണി | ഹൈന്ദവം

അഷ്ടമിരോഹിണി

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
ഗോപികാരമണന്റെ കാലടിപൂവിരിയും ഗോകുലം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
ഒരു ഗോപികയായ് ഞാന്‍ പിറന്നെങ്കില്‍ .. പിറന്നെങ്കില്‍

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍ ആ...ആ....

കോടക്കാര്‍‌വര്‍‌ണ്ണന്റെ അധരങ്ങള്‍ ചുംബിക്കും ഓടക്കുഴലായ് ഞാന്‍ മാറിയെങ്കില്‍
കോടക്കാര്‍‌വര്‍‌ണ്ണന്റെ അധരങ്ങള്‍ ചുംബിക്കും ഓടക്കുഴലായ് ഞാന്‍ മാറിയെങ്കില്‍
നിത്യവും കണ്ണനെ നക്കിത്തിടയ്ക്കുന്ന നിത്യവും കണ്ണനെ നക്കിത്തുടയ്ക്കുന്ന
കറ്റക്കിടാവായ് ഞാന്‍ ജനിച്ചെങ്കില്‍ .. ജനിച്ചെങ്കില്‍..

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
ഗോപികാരമണന്റെ കാലടിപൂവിരിയും ഗോകുലം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
ഒരു ഗോപികയായ് ഞാന്‍ പിറന്നെങ്കില്‍ .. പിറന്നെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍ ആ...

ഗുരുവായൂരമ്പല മതിലകത്തും കളീവിളക്കൊളിചൊരിയുന്ന വേദിയിലും

ഗുരുവായൂരമ്പല മതിലകത്തും കളീവിളക്കൊളിചൊരിയുന്ന വേദിയിലും

അവതാരലീലകളാടുന്ന കണ്ണനേ അവതാരലീലകളാടുന്ന കണ്ണനേ

തഴുകുന്നൊരിളം കാറ്റായ് മാറിയെങ്കില്‍.. മാറിയെങ്കില്‍ ആ...

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
ഗോപികാരമണന്റെ കാലടിപൂവിരിയും ഗോകുലം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
ഒരു ഗോപികയായ് ഞാന്‍ പിറന്നെങ്കില്‍ .. പിറന്നെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ്
മാറിയെങ്കില്‍ ആ...