"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍ | ഹൈന്ദവം

കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍

കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍
എന്റെ കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍
കണ്ണീരല്ലാതെ കദനമല്ലാതെ
കരളില്‍ ഞാന്‍ കത്തിച്ച കൈത്തിരിയല്ലാതെ
കണ്ണന് എന്റെ കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍

കുറുമ്പിന്റെ കറുമ്പിയെ കറന്നെടുക്കുന്നൊരു
കുഞ്ഞിളം പൈമ്പാലല്ലാതെ
മനസിന്റെ താളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചൊരു
കുഞ്ഞു മയില്‍ പ്പീലിയല്ലാതെ
കനവില്‍ ഞാന്‍ തീര്‍ത്തൊരു കണ്മണി കുഞ്ഞിന്റെ
കൈവള കാല്‍ത്തളയല്ലാതെ
എന്റെ കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍

ഉയിരിന്റെ ഉരുളിയില്‍ ഉണ്ണിക്ക് വാരുവാന്‍
മഞ്ചാടി മണികളല്ലാതെ
കാല്‍ക്കല്‍ നിവേദിക്കാന്‍ എന്റെ ദു:ഖങ്ങളാം
കദളിപ്പഴങ്ങളല്ലാതെ
ഒടുവിലാ നടയില്‍ ഞാന്‍ തൊഴുതു നില്‍ക്കുന്നേരം
കൃഷ്ണാ ഹരേ എന്ന വിളി യല്ലാതെ

എന്റെ കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍
ഗുരുവായൂര്‍ കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍
കണ്ണീരല്ലാതെ കദനമല്ലാതെ
കരളില്‍ ഞാന്‍ കത്തിച്ച കൈത്തിരിയല്ലാതെ
കണ്ണന്, എന്റെ കണ്ണന് ഞാനെന്തു കൊടുക്കാന്‍