"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
മാധവാ | ഹൈന്ദവം

മാധവാ

മാധവാ! രാധാമാധവാ!

അഭയം അഭയം അഭയം അഭയം
മുരനരകാധിവിനാശനാ! അഭയം
മുരളീരവ സുരസുന്ദരനഭയം
അഭയം അഭയം അഭയം അഭയം

കംസവിദൂഷണനായൊരു ശൗരേ
കാളിയമര്‍ദ്ദനനായതു നീയേ
കാമിതവരദാനന്ദവിലോലാ
കരുണാമയ മൃദുഹാസവിലാസ!
അഭയം അഭയം അഭയം അഭയം
മാധവാ! രാധാമാധവാ!

മലയാല്‍ മാരി തടുത്തതു സത്യം
മലയജമാല ധരിപ്പതു നിത്യം
മണിമയകാന്തി കലര്‍ന്നൊരു രൂപം
മുനിവര ശാന്തി പകര്‍ന്നൊരു ഭാവം
അഭയം അഭയം അഭയം അഭയം
മാധവാ! രാധാമാധവാ!