"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഇന്ദീവരദളനയനാ | ഹൈന്ദവം

ഇന്ദീവരദളനയനാ

ഇന്ദീവരദളനയനാ കൃഷ്ണാ
ഇന്ദ്രനീലമണിവര്‍ണ്ണാ
ഇന്ദിരാരമണാ നീയെന്നുള്ളില്‍
ഇന്ദുബിംബമായുദിക്കേണം

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മധുരാധിപ കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മധുസൂദന കൃഷ്ണാ

മധുരദര്‍ശന നിന്മലര്‍മിഴിയും
നറുതേന്മൊഴിയും മധുരം
മധുരം നിന്മൃദുഹസിതം ഹാ
മദുമധുരം മുരളീനിനദം

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കരുണാമയ കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ സുരനായക കൃഷ്ണാ

മധുരം മാറിലണിഞ്ഞൊരുകൌസ്തുഭ-
മണിയും ഹരിചന്ദനവും
മധുരംനിന്നരമണിയും ഹാ
മധുമധുരം പദതാമരയും

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മുരളീധര കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ വരദായക കൃഷ്ണാ

മണിമുടിയഴകിതു കണികാണ്മാനായുണരുന്നൂ മിഴികള്‍..കൃഷ്ണാ
മലരടിയഴകിതു കിനാവുകാണാന്‍ മിഴികള്‍മയങ്ങുന്നൂ..കൃഷ്ണാ

ഇന്ദീവരദളനയനാ.. കൃഷ്ണാ....
ഇന്ദ്രനീലമണിവര്‍ണ്ണാ...കൃഷ്ണാ...
ഇന്ദീവരദളനയനാ... കൃഷ്ണാ...

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മധുരാധിപ കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മധുസൂദന കൃഷ്ണാ

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കരുണാമയ കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ സുരനായക കൃഷ്ണാ

കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ മുരളീധര കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ വരദായക കൃഷ്ണാ

(ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ...ഒഎന്‍വി കുറുപ്പ് )