"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കൈതൊഴാം | ഹൈന്ദവം

കൈതൊഴാം

കൈതൊഴാം ബാല ഗോപാലാ
കൈതൊഴാം നിന്നെയെപ്പോഴും
കരുണാ സാഗരാ, കൃഷ്ണാ
കൈവണങ്ങുന്നൂ നിന്നെ ഞാൻ.

ഗുരുവയൂർ പുരേവാഴും മുരഹര കൈതൊഴാം
ദുരിത വിനാശനാ നിൻ തിരുവുടൽ കൈതൊഴാം
നിറുകയിൽ കുത്തിവെച്ച നീലപ്പീലി കൈതൊഴാം
ചരണത്തിൽ കിലുങ്ങുന്ന ചിലങ്കകൾ കൈതൊഴാം
ആ........................

പാൽക്കടലിൽ പള്ളി കൊള്ളും പത്മനാഭാ കൈതൊഴാം
പാലാഴി പെൺകൊടിതൻ പെരുമാളേ കൈതൊഴാം.
അനന്തനാം ആദിശേഷഫണിയിന്മേൽ കിടക്കും
തിരുവനന്ത പുരത്തെഴുന്ന പത്മനാഭ കൈതൊഴാം
അമ്പലപ്പുഴയിൽ വാഴും തമ്പുരാനെ കൈതൊഴാം
ആ.........................

അന്‍പെഴും നന്ദ ബാല സുന്ദരനെ കൈതൊഴാം
വെണ്ണ കട്ടു ലീല ചെയ്ത വേണുബാലാ കൈതൊഴാം
ഉണ്ണിക്കണ്ണനായ് പിറന്ന നാരായണാ കൈതൊഴാം
ആ........................ആ

നാരായണാ ഹരേ, നാരായണാ.
നാളീകലോചനാ നാരായണാ
ശ്രീപത്മനാഭാ മുകുന്ദാ ഹരേ
പാപ വിനാശനാ നാരയണാ
നാരയണാ ഹരേ നാരായണാ
നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ
നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ
നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ
നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ