"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ആലിന്റെ കൊമ്പത്ത് | ഹൈന്ദവം

ആലിന്റെ കൊമ്പത്ത്

ആലിന്റെ കൊമ്പത്ത് ചേലക്കള്ളാ കണ്ണാ
ഓടക്കുഴൽക്കാരാ ആട തായോ
കാണാതെ കാറ്റത്തു ചേല പറന്നെങ്കിൽ
ഞാനെന്തു വേണമെൻ ഗോപിമാരെ

കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നു നടിക്കേണ്ട
കൊണ്ടൽ വർണ്ണാ കൃഷ്ണാ ചേല തായോ
കുന്നോളം പോരുന്ന വെണ്ണ തരാം നിന്റെ
കുഞ്ഞി ക്കൈ രണ്ടിലും ആട തായോ

വെണ്ണമാത്രം തിന്നു ദാഹം വളർത്തുവാൻ
എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല ഗോപിമാരെ
ഗോകുലം തന്നിലെ പൈക്ക്ക്കൾ തൻ പാലെല്ലാം
ഗോപാലാ നൽകീടാം ചേല തായോ

പൊന്നു കൊണ്ടുള്ളൊരു പുല്ലാം കുഴൽ തരാം
പൊന്നുണ്ണി കണ്ണാ നീ ആട തായോ
പുണ്യ കാളിന്ദിയിൽ ആടകളില്ലാതെ
പെണ്ണുങ്ങളെന്തിനായ് ചെന്നിറങ്ങീ
വന്നെന്റെ ചാരത്തു കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകിൽ
സുന്ദരി മാരെ ഞാൻ ആട നൽകാം

സുന്ദരി മാരെ ഞാൻ ആട നൽകാം.