"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കനവെല്ലാം നിനവാക്കും | ഹൈന്ദവം

കനവെല്ലാം നിനവാക്കും

കനവെല്ലാം നിനവാക്കും കണ്‍ കണ്ട ദൈവമേ
കരുണാ കടാക്ഷമെന്നില്‍ ചൊരിയേണമേ കണ്ണാ കൃഷ്ണാ
മയില്‍ പീലി തിരുമുടിയില്‍ ചൂടി മധുരമാം മുരളികയുതും
മോഹന രുപ മെന്നും കാട്ടിതരേണമേ കണ്ണാ കൃഷ്ണാ

കനവെല്ലാം മഥുരതന്‍ മധുരമേ മായാ പ്രപഞ്ചമേ മാനസചോരാ
മരുവുക എന്‍ മനമിതില്‍ നിത്യവും കണ്ണാ കൃഷ്ണാ
കനവെല്ലാം രാധക്കും ഭാമക്കും രുക്മണിക്കു അനുരാഗമായ്
രമിക്കുന്നു നീ എന്നും എന്‍ കണ്ണാ കൃഷ്ണാ

കനവെല്ലാം സാരോപ ദേശമായ് സകലര്‍ക്കും
സാരാംശമാം ഗീതാമൃതം ചൊരിഞ്ഞു
സല്‍ഗതി യരുളുവോനെ കണ്ണാ കൃഷ്ണാ

കനവെല്ലാം ആധിയും വ്യാധിയും അകറ്റി തരുവോനെ
അകതാരില്‍ പ്രഭ ചൊരിയേണമേ കണ്ണാ
കനവെല്ലാം നിനവാക്കും കണ്‍ കണ്ട ദൈവമേ
കരുണാ കടാക്ഷമെന്നില്‍ ചൊരിയേണമേ കണ്ണാ കൃഷ്ണാ