"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഗുരുവായൂരമ്പലം | ഹൈന്ദവം

ഗുരുവായൂരമ്പലം

ഗുരുവായൂരമ്പലം ശ്രീവൈകുണ്ഠം
അവിടുത്തെ ശംഖമാണെന്റെ കണ്ഠം
കാളിന്ദി പോലെ ജനപ്രവാഹം
ഇതു കാല്‍ക്കലേക്കോ വാകചാര്‍ത്തിലേക്കോ

പൂന്താനപ്പാനയിലെ പനിനീരു ചുരത്തും പുണ്യതീര്‍ത്ഥത്തില്‍ മുങ്ങി -- (2)
കുടമണിയാട്ടുന്നൊരെന്റെ മനസ്‌സോടക്കുഴലായി തീര്‍ന്നുവല്ലോ
പൊന്നോടക്കുഴലായി തീര്‍ന്നുവല്ലോ
(ഗുരുവായൂരമ്പലം..)

നാരായണീയത്തിന്‍ ദശകങ്ങള്‍ താണ്ടി നാമജപങ്ങളില്‍ തങ്ങീ -- (2)
സന്താനഗോപാലം പാടുമീ ബ്രാഹ്മണസങ്കടം തീര്‍ക്കണമേ
ജീവിതമണ്‍കുടം കാക്കണമേ
(ഗുരുവായൂരമ്പലം..)