"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഹൃദയമിടക്കയാക്കി | ഹൈന്ദവം

ഹൃദയമിടക്കയാക്കി

ഹൃദയമിടക്കയാക്കി പാടുന്നു ഞാനൊരു
യദുകുല കാംബോജി
എന്നി ഒഴുകുന്ന മിഴിനീരു കണ്ടുവോ നീ
ഇവള്‍ പ്രിയ സഖി കാളിന്ദീ നീ
പ്രണയിനി കാളിന്ദീ
(ഹൃദയമിടക്കയാക്കി )

വിനയത്താല്‍ കനിയുന്നോരെന്റെ കാതില്‍
കഴല്‍ വിളിക്കുന്ന മണിവര്‍ണ്ണാ നിന്റെ പേരില്‍
അനുരക്തയാണ് പോല്‍ പണ്ടു പണ്ടേ
ഞാനുമറിയാതെ എന്നാത്മ ഗോപകന്യേ
എന്റെ ആദ്യാനുരാഗത്തില്‍ നീലവര്‍ണ്ണാ
(ഹൃദയമിടക്കയാക്കി )

വിധി തീര്‍ക്കും വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ ഗോവര്ധനം
നീയുമറിയാതെയാണെന്റെ ആത്മാര്‍പ്പണം
പകലില്ല രാവില്ല പത്മനാഭാ നമ്മളൊരു ദിനം
കണ്ടു കണ്ടൊന്നു ചേര്‍ന്നു
നിന്റെ വനമാല ഞാനെന്നു ജനം പറഞ്ഞു...
(ഹൃദയമിടക്കയാക്കി )