"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഹരികൃഷ്ണാ | ഹൈന്ദവം

ഹരികൃഷ്ണാ

ഹരികൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ ഹരികൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
ഗുരുവായൂർ വാസാ ഭുവനേശാ
ചരണ പങ്കജയുഗളം ഞങ്ങൾക്ക്
ശരണമെന്നെന്നും മുകിൽ വർണ്ണാ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ ( ഹരികൃഷ്ണാ...)

നീലപ്പീലികൾ നിരനിരയായ് കുത്തി
നിറുകയിൽ കൊണ്ടച്ചുരുൾ കെട്ടി
മണിവേണുവൂതും കമനീയാംഗമീ
മനതാരിൻ കണ്ണിൽ തെളിയേണം
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ ( ഹരികൃഷ്ണാ...)

ദുരിതരാശിയും മരണഭീതിയും
നരകദാവാഗ്നി എരിയിക്കെ
കെടുത്തും വർഷവും ധനവും മിത്രവും
അടുത്ത ബന്ധുവുമവിടുന്നേ
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ ( ഹരികൃഷ്ണാ...)