"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ധീരസമീരേ | ഹൈന്ദവം

ധീരസമീരേ

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ
വസതിവനേ വനമാലി

അഷ്ടപദി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഇഷ്ടസഖി
ജയദേവഹൃദയമാം ഇടക്കയിലുണരുന്ന
ജന്മാന്തരപ്രേമ നമ്രമുഖീ

മേഘത്തിലുണരും ജ്യോതിസ്സുപോലെ
മാറിലെ വനമാല
വനമാലയിലെ പൂവുകള്‍തോറും
വസന്ത രാസലീല
ലീലാകാരന്റെ കോലക്കുഴലില്‍
പാല്‍ക്കടലോ മുക്തിപ്പാല്‍ക്കടലോ

ജീവാത്മാവിന്റെ രാധയെ വിളിക്കും
കാളിന്ദീപുളിനം
പുളിനം പുളകംകൊള്ളൂമ്പോളത്
പുഷ്പനീകുന്ജം
നികുന്ജത്തിലിരിക്കും പരമാത്മാവിന്
നീലനിറം ...ഇന്ദ്രനീലനിറം