"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര | ഹൈന്ദവം

ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര

ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര എഴുതിയാല്‍ തീരാത്ത കവിത
ഒഴുകാതൊഴുകുന്ന യമുന ഭക്തഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണദ്വാരക
ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര എഴുതിയാല്‍ തീരാത്ത കവിത
ഒഴുകാതൊഴുകുന്ന യമുന ഭക്തഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണദ്വാരക

ഞാനാ മഥുരപുരിയില്‍ പശുവായ് മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു
ഞാനാ കവിതയെ ഉള്ളിലുണര്‍ത്തും ഗാ‍നമാവുന്നു, അഷ്ടപദി ഗാനമാകുന്നു
ഈ ഗാനം കേള്‍ക്കുമോ നാദബ്രഹ്മത്തില്‍ തേരുതെളിയ്ക്കും ഭഗവാന്‍ , ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന്‍
ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര എഴുതിയാല്‍ തീരാത്ത കവിത
ഒഴുകാതൊഴുകുന്ന യമുന ഭക്തഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണദ്വാരക

ഞാനാ യമുനയില്‍ കൃഷ്ണശിലയായ് വീണുമയങ്ങുന്നു
ഞാനാ സ്വര്‍ണ്ണദ്വാരകതേടും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, സതീര്‍ത്ഥ്യ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു
ഈ കയ്യാല്‍ നല്‍കീടും അവില്‍പ്പൊതിവാങ്ങുമോ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന്‍ , ദ്വാരകവാഴും ഭഗവാന്‍
ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര എഴുതിയാല്‍ തീരാത്ത കവിത
ഒഴുകാതൊഴുകുന്ന യമുന ഭക്തഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണദ്വാരക
ഗുരുവായൂരൊരു മഥുര എഴുതിയാല്‍ തീരാത്ത കവിത
ഒഴുകാതൊഴുകുന്ന യമുന ഭക്തഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണദ്വാരക