"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
രാധാ മാധവ ഗോപാലാ | ഹൈന്ദവം

രാധാ മാധവ ഗോപാലാ

രാധാ മാധവ ഗോപാലാ
രാഗ മനോഹരശീലാ (രാധാ )
രാവും പകലും നിന്‍ പദചിന്തന -
മല്ലാതില്ലൊരു വേല (രാധാ )

അലയുകയാണീ സംസാരേ
ആശ്രയമേകുക കംസാരേ (അലയുക)
അഖിലാണ്ഡേശ്വര ഞാന്‍ വേറെ
അഭയം തേടുവതിനിയാരെ (രാധാ )

കരളില്‍ നിവേദ്യമൊരുക്കീ ഞാന്‍
കാത്തിരിക്കുന്നു മുരാരേ (കരളില്‍ )
കരുണാസാഗരനല്ലേ നീയെന്‍
കദനം നീക്കുക ശൌരേ (രാധാ )