"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
മനസ്സില്‍ നിത്യം | ഹൈന്ദവം

മനസ്സില്‍ നിത്യം

മനസ്സില്‍ നിത്യം സ്മരിച്ചീടേണം ശ്രീ ഹരിയെ നാം
നാമജപം ചെയ്തീടേണം മടിയാതെന്നും
ഹരിനാമ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചൊല്ലീടേണം നാം
ഹരിപാദസേവ ചെയ്തു മുക്തിനേടണം
തുളസീദളമാല്യങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിചാര്‍ത്തണം
തുളസ്സിപ്പൂ കൊണ്ടുനിത്യം പൂജ ചെയ്യേണം
മനതാരില്‍ ഭക്തിയോടെ ഭജിക്കേണം നാം
മനംനൊന്തു ഭഗവാനെ വിളിച്ചീടേണം
ഹരികഥാസാഗരത്തില്‍ മുങ്ങിനീരാടി
ഹരിയെതാന്‍ തപം ചെയ്തു
നാള്‍ കഴിക്കണം ....
ഭഗവാനെ തോഴനായി കൂടെ കൂട്ടേണം
അവനുടെ കേളികളില്‍ പങ്കുചേരണം
സകലവും മറന്നുകൊണ്ടവന്റെ മുന്നില്‍
സ്വയമൊരു നേദ്യമായി സമര്‍പ്പിക്കേണം
ശരീരവുമാത്മാവും അവന്റെ കാല്‍ക്കല്‍
സമര്‍പ്പിച്ചു ജന്മപുണ്യം നേടിടേണം