"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കണ്ണില്‍ ഉറക്കം | ഹൈന്ദവം

കണ്ണില്‍ ഉറക്കം

കണ്ണില്‍ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു
കരളിന്‍ ഒളിയും മറഞ്ഞു
കണ്ണാ നിന്നെ കാണാഞ്ഞു ഞാന്‍ വലഞ്ഞു
പകലും ഇരവും എന്‍ പ്രാണന്‍ പിടഞ്ഞു
പാവമെന്നെ വെടിഞ്ഞതെന്തേ നീ കൃഷ്ണാ...

കരുണയാര്‍ന്ന ദേവാ ഗോപാലാ
അരികിലോടി വാ വാ
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കാടാകവെ നിന്നെ തിരഞ്ഞു
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കാടാകവെ നിന്നെ തിരഞ്ഞു
കരള്‍ കുഴഞ്ഞു വീണേനെന്‍ കണ്ണാ നീയെങ്ങോ ?

എങ്ങും നിറഞ്ഞവന്‍ നീയെന്നാലും കണ്ണാ
എന്‍ കണ്ണില്‍ കാണാത്തതെന്തെന്‍ കാര്‍വര്‍ണ്ണാ
എങ്ങും നിറഞ്ഞവന്‍ നീയെന്നാലും കണ്ണാ
എന്‍ കണ്ണില്‍ കാണാത്തതെന്തെന്‍ കാര്‍വര്‍ണ്ണാ
വിരഹവേദനയാല്‍ നീറിടുമെന്‍ മുന്നെ
വിരഹവേദനയാല്‍ നീറിടുമെന്‍ മുന്നെ
കരുണാമഴപൊഴിയാന്‍ കാര്‍മുകിലേ വാ വാ

കരുണയാര്‍ന്ന ദേവാ ഗോപാലാ
അരികിലോടി വാ വാ
കരുണയാര്‍ന്ന ദേവാ
അരികിലോടി വാ വാ
അരികിലോടി വാ വാ
കണ്ണാ കണ്ണാ കണ്ണാ