"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഫിജി (വെസ്റ്റ്‌ ഇന്‍ഡീസ് ) ലെ സുബ്രമണ്യ ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

ഫിജി (വെസ്റ്റ്‌ ഇന്‍ഡീസ് ) ലെ സുബ്രമണ്യ ക്ഷേത്രം

ഫിജി (ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഫിജി ഐലന്റ്സ്) തെക്കൻ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഒരു ദ്വീപ് രാജ്യമാണ്. വാനുവാട്ടുവിന്റെ കിഴക്കും ടോങ്കയുടെ പടിഞ്ഞാറും ടുവാലുവിന്റെ തെക്കുമായാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. 322 ദ്വീപുകളടങ്ങുന്ന ഒരു ദ്വീപസമൂഹമാണീ രാജ്യം. ഇതിൽ 106 എണ്ണം സ്ഥിരവാസമുള്ളതാണ്. 522 ചെറുദ്വീപുകളും ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിറ്റി ലെവു, വനുവ ലെവു എന്നിവയാണ് പ്രധാന ദ്വീപുകൾ. രാജ്യത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 87%-ഉം ഈ രണ്ട് ദ്വീപുകളിലാണ്. സുവ ആണ് തലസ്ഥാനം.

ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി ആയിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ..ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരകണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ ഫിജിയിലേക്ക് കൃഷിക്കായി കൊണ്ട് വന്നു .ഇപ്പോള്‍ ജനസഖ്യുടെ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കള്‍ ആണ് .. പല പ്രാവശ്യവും ജനാധിപത്യ രീതിയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോള്‍ അവിടെ ഹിന്ദുക്കളായാവർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി ... അവിടത്തെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ അമ്പലം ആണ് ഈ സുബ്രമണ്യ ക്ഷേത്രം.