"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ആലപ്പുഴ | ഹൈന്ദവം

ആലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം

ആനപ്രാമ്പാൽ ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം

ആദിമൂലം വെട്ടിക്കോട് ശ്രീനാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

ഇലഞ്ഞിമേൽ വള്ളിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രം

എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

കണിച്ചുകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

കണ്ടമംഗലം രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം

കണ്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം

കളർകോട് മഹാദേവക്ഷേത്രം

കരുമാടി കാമപുരം ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം

കുടശ്ശനാട് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം

കുറക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രം

കൊയ്പ്പള്ളികാരാണ്മ ദേവീ ക്ഷേത്രം

ചക്കുളത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ചാലി നാരായണപുരം ക്ഷേത്രം

ചെറിയനാട്ടു ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം

ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം

ചെട്ടികുളങ്ങര ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ചേര്‍ത്തല കാര്‍ത്ത്യായനി ക്ഷേത്രം

ചുനക്കര മഹാദേവര്‍ ക്ഷേത്രം

തകഴി ശ്രീ ധർമശാസ്താക്ഷേത്രം

തിരുനാഗംകുളങ്ങര ശ്രീമഹാദേവക്ഷേത്രം

തിരുവിഴ ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രം

തുമ്പിള്ളില്‍ ശ്രീ ഭദ്രകാളീ ക്ഷേത്രം

തുറവൂർ മഹാക്ഷേത്രം

തൃച്ചാറ്റുകുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം

തൃപ്പുലിയൂര്‍ ക്ഷേത്രം

നല്ലൂത്രക്കാവ്‌ ശ്രീ ഭദ്രകാളീ ക്ഷേത്രം

നാലുകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രം

നാല്പത്തെണ്ണീശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം

നീലംപേരൂർ പള്ളിഭഗവതി ക്ഷേത്രം

പനയന്നാർകാവ് ക്ഷേത്രം

പട്ടണക്കാട് മഹാദേവക്ഷേത്രം

മങ്കൊമ്പ് ശ്രീ ഭഗവതിക്ഷേത്രം

മണ്ണാറശ്ശാല ക്ഷേത്രം

മാന്നാർ തൃക്കുരട്ടി മഹാദേവക്ഷേത്രം

മുന്നോടി ദേവി ക്ഷേത്രം

മുതുകുളം ശ്രീ പാണ്ഡവര്‍കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രം

വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവി ക്ഷേത്രം

വേതാളൻ കാവ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

വേലോർവട്ടം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രം